Affordable Access

Annex: Flors Catalanas (1883-1888)

Authors
Publisher
Universitat de Vic
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Anuari Verdaguer 12 - 2004 ANUARI VERDAGUER 7986-2002, SUMARIS ANUARI VERDAGUER 1986 (Actes del I Col.loqui sobre Verdaguer) ESTUDIS I. La poesia &pica del segle XIX Introducció a I'epica catalana del segle XIX. ManuelJorba La presencia de la poesia &pica a mitjans del segle XIX. Hans Juretschke Aportació de la poesia empordanesa a 1'epica catalana del segle XIX: .Mallorca cristiana* de Damas Calvet. M. Rosa Font 2. Fonts, context i recepci6 de la poesia &pica verdagueriana Les biblioteques de Vic en l'epoca de Verdaguer estudiant. Antoni Pladevall i Arumi La presencia de Jaume Collell en el treball poetic de Jacint Verdaguer. Joan Requesens Entre la Muntanya i Babilbnia: nota sobre el substrat ideolbgic del primer Verdaguer. Josep M. Fradera La recepció de Verdaguer per Carles hba . Joan Triadú La transmissió impresa de les obres de Verdaper. Narcís Garolera 3. El cicle de l'Atlhtida ~I1Atliintidan en la música. Xosé Aviñoa La Gerusalemme Liberata de Tasso en la genesi de L'Adhtida de Verdaguer. Rossend Arqués Notes sobre I'elaboració del cant I de L'Atídntida. Pere Farrés Verdaguer, els Güell i Gaudi. Joan Bassegoda i Monel1 q Presentaci6 del ilibre Estudis sobm Vadaguer, de Josep M. de Casacuberta. Joan Torrent i Fabregas TEXTOS Jaume Collell, Epistola biogrdfica. Edició a cura de Ricard Torrents RESSENYES CRONICA Sumaris ANUARI VERDAGUER 1987 (Actes del I Col.loqui sobre Verdaguer) ESTUDIS I. Confer&ncies La intervencib del Vatica en la resolució de la tragtdia de Verdaguer. Joan Bonet i Baltri Els poemes llargs de Verdaguer: ideologia i forma. Notes per a una primera aproximació. Joaquim Molas 2. kpica menor Notes sobre la gtnesi de I'oda A Barcelona. Ramon Pinyol Tendkncia teatralitzant i mobilitat expressiva en I'oda A Barcelona de Jacint Verdaguer. Miquel Arimany Histbria, fonts i mutació del poema Sant Francesc. Isidor Consul 3. Canig6 Contribució a I'estudi de la gknesi de Catllsó, de Verdaguer. Ricard Tor

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments