Affordable Access

Per a una hipòtesi del cicle econòmic dins l'obra de Narcís Oller

Authors
Publisher
Marges, Els: revista de llengua i literatura
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

que ens vam posar sigui una frase de complement. No hi hauria cap trasllat relatiu que qualifica el nom dificultats, de preposició: l'aplicació d'una regla encara que en tingui l'aspecte; si rnés estilística propia de la forma fonolo- no, no es pot considerar una frase de gica, ras i curt, per molt que ens relatiu de la mateixa manera que hi sembli llaminera la hipbtesi de Hirsch- considerem les altres: així, hom pot bühler i Rivero. continuar mantenint la subcategoritza- ció d'observar que du una frase de JOAN-MANUEL BALLESTA I ROIG Pasolini tenia raó, per Francesco Angelini Arrari del neorealisme cinematogra- fic i literari que va fer palesos els mals d'ItCilia, va arribar la crisi. Du- rant gairebé tot un decenni (1945-55) els interessos culturals dels intellec- tuals havien coincidit entre ells i arnb les vicissituds del país; i l'art (sobre- tot el cinema i la narrativa) s'havia fet portaveu d'una exigencia de renova- ció que tenia l'origen en l'analisi de la realitat. De fet, en els primers anys de la postguerra hi havia hagut l'expan- si6 i la difusió de tota una producció artística centrada en el realisme i pre- sentada pels escriptors arnb una in- tenció literaria pero també social que evidenciava les diferents cares dlItCilia, submergida en les contradiccions més profundes. Les prerrogatives favorables per tal que s'afirmessin aquestes pro- duccions hi eren totes: l'estat de deso- lació del territori; el prestigi de la r e sistenza arnb la seva carrega ideolb- gica antifeixista; les grans masses cam- peroles i obreres que tot d'una s'havien transformat en protagonistes de la his- toria. De temes, no en mancaven, ja que les condicions de la població du- rant el feixisme i els estralls de la guer- ra, rnés ben dit de les dues guerres mundials, i els primers moments del restabliment de l'ordre i de la recons- trucció, fornien arguments gairebé in- exhauribles. Tampoc no mancava l'in- terhs, ni dins d'Italia ni fora, perquk, arnb gran corat

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F