Affordable Access

วิกฤตการณ์เศรษฐกิจกับการปรับตัวของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย

Authors
Publisher
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Date
Keywords
  • วิกฤตการณ์การเงิน--ไทย--2540
  • ธนาคารพาณิชย์--ไทย
  • ไทย--ภาวะเศรษฐกิจ

Abstract

วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ 1997 และธนาคารพาณิชย์ไทย -- ภาพรวม: การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง -- ธนาคารพาณิชย์ลูกครึ่งไทย-ต่างประเทศ: จากการปรับตัวสู่การปฏิวัติ -- ธนาคารพาณิชย์ไทยขนาดใหญ่: จากการคงสภาพเดิมสู่การปฏิรูป -- วิกฤตเศรษฐกิจกับคนตกงานในสถาบันการเงินและธนาคาร

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments