Mateja Sedmak, KRI IN KULTURA: ETNIČNO MEŠANE ZAKONSKE ZVEZE V SLOVENSKI ISTRI

Affordable Access

Mateja Sedmak, KRI IN KULTURA: ETNIČNO MEŠANE ZAKONSKE ZVEZE V SLOVENSKI ISTRI

Authors
Publisher
Institute of Social Sciences IVO PILAR

Abstract

14rp.qxd ZBORNIK UZ 70. GODI[NJICU @IVOTA DRAGUTINA PAVLI^EVI]A Institut dru{tvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, 2002., 446 str. Institut dru{tvenih znanosti Ivo Pilar obja- vio je Zbornik uz 70. godi{njicu `ivota Dragu- tina Pavli~evi}a, pod uredni{tvom Ivana ^i- zmi}a. Zbornik je podijeljen u ~etiri temat- ske cjeline. Poslije uvodne rije~i ravnatelja Instituta Vlade [aki}a i predgovora glav- nog urednika Ivana ^izmi}a slijede poda- ci o `ivotnom putu i stru~noj djelatnosti dr. Dragutina Pavli~evi}a, koji su dio prve cjeline Zbornika pod naslovom "@ivotopis i bibliografija". Autor `ivotopisa dr. Dragu- tina Pavli~evi}a je Ivan ^izmi}, a bibliogra- fije Tomislav Radoni}. U drugom dijelu pod naslovom "Znanstvenik, urednik i predava~" zastu- pljeno je osam priloga koji govore o poje- dinim aspektima bogate povjesni~arske dje- latnosti dr. Pavli~evi}a. O znanstvenoj i stru~noj djelatnosti dr. Pavli~evi}a pisala je Mira Kolar. O sintezama pisao je Sre}ko Lipov~an. O njegovim radovima s temom agrarnih odnosa i ku}nih zadruga, o Hr- vatima i Isto~nom pitanju te o radovima koji se ti~u povijesti Hrvata u okolnim ze- mljama pisali su njegovi asistenti Kre{o Bu{i}, Ljiljana Dobrov{ak i @eljko Holjevac. Na njegove radove o Gradi{}u i gradi{- }anskim Hrvatima osvrnuo se Robert Haj- szan, a Franko Miro{evi} i Dragutin Pasa- ri} predstavili su ga kao urednika i pisca ud`benika povijesti te kao vrsna predava- ~a i cijenjena suradnika raznih ustanova i pojedinaca u Hrvatskoj i izvan nje. Tre}i dio obuhva}a 27 historiograf- skih prinosa suradnika, stru~njaka, sveu- ~ili{nih profesora, umirovljenih povjesni- ~ara, akademika iz Hrvatske i inozemstva. Njihovi radovi najve}im se dijelom teme- lje na rezultatima izvornih istra`ivanja na podru~jima kojima se oni profesionalno ba- ve, tako da su teme radova u rasponu od srednjovjekovlja do suvremenosti. Mile Bo- govi} pisao je o pojavi i razvoju glagoljice i staroslavenskoga bogoslu`ja u Hrvatskoj, pristupaju}i glagoljici kao izvorno hrvat- skom pismu, sup

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F