Affordable Access

Josep M. Mateu mostra el batec de Banyoles

Authors
Publisher
Universitat de Girona
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

0227_022 22 ITI 'S I f . Rt'VlSTA Di; CllKONA •> N O \ L 1^27 NIlVKMIíHl: - UMM.MIMii: 2Ü0 + * . REPORTATGE ortatge I roña: lons Text Moisés de Pablo Fotografíes: Laia Fábregas Enguany celebrem els 16 anys del Festival de Cinema de Girona, on s'han visionat i han competit, des del 1993, els curts deis realitzadors gironins, amb altres obres de l'Estat i d'arreu del món. Un certamen pioner que ha potencial la cinematografia amateur de les postres comarques I que, al llarg de la seva historia, ha general no poques anécdo- tes. Avuí hi ha 300 festivals a TEstat espanyol com el gironí. Pero aquest, sota la marca actual Girona Filmmaker, va ser el primer i el referent. Un bar de la ciulat serví com a punt de trobada per a la primera edició. Com ho llegeixen. Pariem del 1989 i aquest bar era el Nummulit. Els promotors eren, entre d'altres, üuís Gubau, Quim Colomer, Josep Girbau i üuís Vaientí. La iniciativa volia crear una plataforma on les inquietuds deis directors gironins, expressades en la realitzacio de curtmetratges, poguessin teñir sortida i arribessin a un públic que les valores. Fins al moment, no existia cap plataforma per fer arribar al públic el treball deis cineastes gironins. üuís Vaientí (Riudellots de la Selva, 1952), director del Festival i productor cinematografíe, recorda que van assolir un ressó inesperat: "IMo esperávem ningú, i no s'hi va cabré. Ens va sorprendre molt. Mes endavant, ho vam fer ais cine- mes Plaga i també va emplenar-se, era un dilluns a la nit. Buscávem un espai buit i omplíem». Vaientí explica aquest éxit perqué la gent reclama la pro- ximitat amb l'autor, "saber qué fa aquell noi d'Anglés, de Sils, de Vilobí». Les terceres jornades, del 1991. van ser les REPORTATGE *• R]í\ ' isrA I1E-: GiRciNA >* N Ú M . 217 N O V I M H Ü I - 1)1 SI MiiHi 2;io^ f- I711JI 23 Acte de presentació deis autors de Gitona a "La nit del cinema gironi'. deis cinemes Plaga, grácies a la col'laboració del se

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments