Affordable Access

Beguins de Vilafranca del Penedès davant el tribunal d'Inquisició (1345-1346) : de captaires a banquers?

Authors
Publisher
Arxiu de textos catalans antics
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

ATCA 001-004 Primeres . Josep PERARNAU I ESPELT BEGUINS DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS DAVANT EL TRIBUNAL D’INQUISICIÓ (1345-1346) DE CAPTAIRES A BANQUERS? A la Universitat de Barcelona, que em premià aquest treball i ara m’atorga doctorat honoris causa: sincerament agraït INTRODUCCIÓ Presentació Les pàgines que segueixen tenen dues parts molt desiguals: la primera i principal és la tesi de llicenciatura presentada al final del curs 1979-1980 a la Facultat de Geografia i Història i més en concret al Departament d’Història Medieval de la Universitat de Barcelona sota el títol Anàlisi textual i recons- trucció del procés inquisitorial contra els beguins de Vilafranca del Penedès (1345- 1346), amb la conformitat del director de la mateixa, l’Il·lm. prof. Dr. Ma- nuel Riu i Riu, al qual, una vegada més, m’és grat de manifestar el deute d’agraïment per les nombroses atencions que en vaig rebre tant en aquella ocasió com en tantes d’anteriors i de posteriors; he procurat de transcriure-la, amb molt poques excepcions, al peu de la lletra; les excepcions són, per exem- ple: les referències a les línies són ja al número que cada una d’elles té en l’ac- tual edició; salvada sempre la tendència humana a l’error, la transcripció del text és més fidel al manuscrit, també en la diferència entre ,u/v’, tot i que el manus- crit no seguís una norma unitària; la introducció parla de dos altres capítols, un segon i un terç, que raons diverses han desaconsellat d’elaborar en aquest moment; la raó primera és la publicació —finalment!— de la tesi doctoral de l’amic Josep BAUCELLS I REIG, Vivir en la edad media: Barcelona y su entorno en los siglos XIII y XIV (1200-1334). Volumen I-II-III-IV (Anejos del «Anuario de Estu- dios Medievales», 56, 57, 63, 64), Barcelona, Consejo Superior de Investiga- ciones Científicas 2004-2007, que amb els seus quatre volums i 3316 pàgi- nes (sobre els quals em permeto de remetre a la recensió d’ATCA, XXVII (2008), 555-559), dóna una visió de conjunt de la vida cristiana

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F