Affordable Access

Blastocystis hominis bağırsak hastalığı için potansiyel bir tehlike olabilir mi?

Authors
Publisher
Dokuz Eylül Üniversitesi
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Tip

Abstract

Blastocystis hominis (B. hominis)'in sürüngenlerde, kuşlarda, çeşitli memeli türlerinde veböceklerde varlığı tanımlanmaktadır. Bu protozoon insanların bağırsaklarında bulunur. B.hominis'in vakuoler, granuler, ameboid, kist olmak üzere dört formu bulunmaktadır.Blastocystosis prevalansı, gelişmekte olan ülkelerde %30-%50, gelişmiş ülkelerde %1,5-%10'dur. Genellikle seyahat öyküsü olanlarda daha sık görülür. B. hominis enfeksiyonununesas belirtileri, ishal ve karın ağrısı olmakla beraber, bulantı, iştahsızlık, kusma,kilo kaybı, halsizlik, baş dönmesi, gaz sancısı gibi tipik olmayan gastrointestinalşikayetler de görülür. Bu enfeksiyonun belirtileri kesin olmamasına rağmen, B. hominis‘inbağırsaklarda yangıya neden olarak patojenik rol oynadığı fikri ileri sürülmektedir.Günümüzde blastocystosis tedavisinde kemoterapötik ajan olarak metronidazol tercihedilmektedir.Blastocystis hominis (B. hominis) has been described in a variety of mammals, birds,reptiles, and even insects. The protozoon is commonly found in the intestinal tract of humans.Morphology of B. hominis has four major forms; vacuolar, granular, ameboid andcyst. The prevalence of Blastocystosis in humans appears to be higher in developingcountries (30% to 50%) than in developed countries (1.5% to 10%), and has beenassociated with travel. Symptoms of B. hominis infection are mainly diarrhea andabdominal pain as well as nonspecific gastrointestinal symptoms such as nausea, anorexia,vomiting, weight loss, lassitude, dizziness, and flatulence. The significance of thishuman infection is uncertain although one idea has suggested a pathogenic role of B.hominis in causing intestinal inflammation. At present, the first choice of chemotherapeuticagent is metronidazole as described.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments