Affordable Access

La personalitat del Dr.Tomàs Dolsa i Ricart

Authors
Publisher
Universitat de Barcelona
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

CzmOrrnt~l2004, 42, (25-29) 2a PONENCU LA PERSONALITAT DEL DIR.TOM& DOLSA I RICART J. Li. Martí i Tusquets a invitació que em va fer la Societat Catalana d'Hist6ria de la Medicina per a YC. tractar aquest tema va ésser alhora un gran honor i una greu responsabilitat per a mi. Només acabo d'entendre l'accep~ació degut a dues menes d'afanys que han estat sempre molt preats pel qui us parla: en primer lloc, el meu convenciment que poques suggestions poden ésser tan fortes com l'amistat, i en aquest sentit la que em lliga amb els membres de la Societat dalt esmentada i amb el meu company Xavier Buqueras -protu intensa i llarga com per a aconseguir el que pocs altres aconseguirien. No es tracta d'un afalac ni d'un deure. El present i l'esdevenidor estan tan plens de tasques interessants que potser només acaben atraient-me les que són més difícils i porten a la vegada el segell del risc científic. En aquest sentit sé que compto amb la vostra generositat i amb el vostre perdó inicial per no haver-m'hi dedicat amb més temps metodolbgic i menys possibles falles d'investigador -gran, per6 sempre novell i de vegades "passarell". Aixb mai no ha estat per mi una temenca improductiva, al contrari; sóc dels qui pensen que la hist6ria de les personalitats només pot fer-se amb seguretat quan est5 basada en una retrospectiva ben clara i fixada en les dades del propi autoreconeixement cognitiu -per haver-10 escrit el propi biografiat amb la seva lletra- o en un adequat currículum demostrat amb la dc~cumentació pertinent. Ben poques d'aquestes condicions es donen en el cas de Tomiis Dolsa i Ricart. Unaaltra font de dades, extretes d'arxius municipals, cartes i relats orals transmesos al si tle la família Dolsa, ha estat perfectament utilitzada pel Sr. Josep Llop i Tous al seu llibre Els Dolsa: el metge, el general i la s u a família. És ben cert que la biografia de qualsevol persontge no s'acaba mai i el meu desig és que segueixi la recerca sobre el Dr. Dolsa per part d'al

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments