Affordable Access

La personalitat del Dr.Tomàs Dolsa i Ricart

Authors
Publisher
Universitat de Barcelona
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

CzmOrrnt~l2004, 42, (25-29) 2a PONENCU LA PERSONALITAT DEL DIR.TOM& DOLSA I RICART J. Li. Martí i Tusquets a invitació que em va fer la Societat Catalana d'Hist6ria de la Medicina per a YC. tractar aquest tema va ésser alhora un gran honor i una greu responsabilitat per a mi. Només acabo d'entendre l'accep~ació degut a dues menes d'afanys que han estat sempre molt preats pel qui us parla: en primer lloc, el meu convenciment que poques suggestions poden ésser tan fortes com l'amistat, i en aquest sentit la que em lliga amb els membres de la Societat dalt esmentada i amb el meu company Xavier Buqueras -protu intensa i llarga com per a aconseguir el que pocs altres aconseguirien. No es tracta d'un afalac ni d'un deure. El present i l'esdevenidor estan tan plens de tasques interessants que potser només acaben atraient-me les que són més difícils i porten a la vegada el segell del risc científic. En aquest sentit sé que compto amb la vostra generositat i amb el vostre perdó inicial per no haver-m'hi dedicat amb més temps metodolbgic i menys possibles falles d'investigador -gran, per6 sempre novell i de vegades "passarell". Aixb mai no ha estat per mi una temenca improductiva, al contrari; sóc dels qui pensen que la hist6ria de les personalitats només pot fer-se amb seguretat quan est5 basada en una retrospectiva ben clara i fixada en les dades del propi autoreconeixement cognitiu -per haver-10 escrit el propi biografiat amb la seva lletra- o en un adequat currículum demostrat amb la dc~cumentació pertinent. Ben poques d'aquestes condicions es donen en el cas de Tomiis Dolsa i Ricart. Unaaltra font de dades, extretes d'arxius municipals, cartes i relats orals transmesos al si tle la família Dolsa, ha estat perfectament utilitzada pel Sr. Josep Llop i Tous al seu llibre Els Dolsa: el metge, el general i la s u a família. És ben cert que la biografia de qualsevol persontge no s'acaba mai i el meu desig és que segueixi la recerca sobre el Dr. Dolsa per part d'al

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.