Affordable Access

KÜLTÜREL FARKLILIKLARIN DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMCILARIN GİRİŞ STRATEJİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Authors
Publisher
İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi / Journal of Economics and Administrative Sciences
Publication Date

Abstract

Özet: Bu çalışmada, doğrudan yabancı yatırımların (DYY) girişstratejilerini betimleme ve açıklama amaçlarına kültürel kuram izlenerekulaşılmaya çalışılacaktır. Giriş stratejisi (mülkiyet yapısı) sadece ekonomik,finansal ve pazar koşulları gibi temel faktörler ile değil, onları da çevreleyentoplumsal kültür ve kültürler arası farklılıklar bağlamında ele alınacaktır.Ancak, toplumsal kültürün etkisi, DYY’ ların sahiplik yapılarını etkileyen tekdeğişken değildir. Yabancı sermayeli işletmelerin mülkiyet yapısı, DYY’ ınörgütsel değişkenleri ve faaliyette bulunduğu endüstriyel ortam gibi birçokfaktöre bağlı bir fonksiyon olarak değerlendirilebilmektedir. Bu amaçla, kültürelmesafe ile örgütsel ve endüstriyel kontrol değişkenlerinin, DYY’ ların mülkiyetoranları üzerindeki etkilerini incelemeye yönelik bir dizi varsayımgeliştirilmekte ve bu varsayımlar YASED’ den elde edilen ikincil verilerışığında logit analizi ile test edilmektedir. Aynı zamanda bu çalışmakapsamında, yabancı çokuluslu yatırımcıların, çoğunluk dünya veya gelişmişülke kökenli olmalarının, Türkiye’ deki yatırımlarında tercih ettikleri girişstratejilerine nasıl yansıdığı sorusuna da yanıt aranmaya çalışılmaktadır.Anahtar Kelimeler: Giriş stratejisi (mülkiyet yapısı), kültürel mesafe,doğrudan yabancı yatırım, gelişmiş ülke, çoğunluk dünya, Türkiye. Abstract: The aim of this paper is to examine the entry strategies(ownership structure) of foreign direct investments (FDI) by way of culturalperspective. Not only the basic factors such as economical, financial and marketconditions, but also the cross-cultural and social culture differences are takeninto consideration in order to explain the concept of entry strategies.Nevertheless, the effect of social culture is not the only factor relating to theentry strategies of the FDI. The ownership structure of foreign investmententerprises are dependent upon many other factors deriving from the natures oforganization and the endustrial environment in which they function. Therefore,a number of hypothesis relating to the effects of the cultural distance, andorganizational and industrial control factors on the ownership of the FDI havebeen developed. And then, they are analysed with logit regression in light of thesecondary data reported by YASED. In this context, the effects of the origincountry of multinational partner on the entry strategies of the FDI in Turkey isalso discussed.Keywords: Entry strategies (ownership structure), cultural distance,foreign direct investment, developed countries, developing countries, Turkey.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments