Affordable Access

III Centenari del llibre de Roig i Jalpí sobre Girona

Authors
Publisher
Universitat de Girona
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

0085_437 T e r c e r centenar! del Ilibre de Roig: i Jalpí , íiobre C^IROIVA per Aquest any 1978 es ccmpleixen tres-cents anys d'encá que va aparéixer el llibre del Pare Jcan Gaspar Roig i Jalpí, religiós de l'Orde deis Mln ims, natural de Blanes i cronista oficial en tots els regnes de la Corona d'Aragó, dedicat a enaltir les glories históriques i monumentals de la ciutat de Girona. Duia el següent t i tol expressiu del ccnt ingut i de la intenció de ['autor: «Resumen historial de las grandezas y antigüedades de la ciudad de Gerona y cosas memorables suyas, eclesiásticas y seculares, asi de nuestros tiempos como de los pasados». És el llibre mes antic que s'ha dedicat tot enter a la ciutat de Girona i fins ais ncstres dies ha continuat essent exemplar en el seu genere i el que ha proporcionat mes gran nom- bre de noticies ais autors que posteriorment han escrit sobre la mateixa materia. Només l'cbra de Joaquim Pía i Cargol ha superat l'extensió i la varietat del llibre de Roig i Jalpi en el tema concret de la ciutat de Girona. L'autor va residir llarg temps en el convent de Sant Francesc de Paula, que estava situat a la vorera esquerra del riu Onyar entre la placa de Catalunya i la Placa del Mercat. Després de l'exclaustració de l'any 1835 i de les Neis desamortitzadores deis anys se- güents, el convent va ser convertit en caserna del regiment d'arti l leria f ins a la construcció deis nous quarters, situats a la carretera de Bar- celona vers l'any 1945. Va professar en aquest convent i en fou superior diverses vegades. Per aqueix mot iu i peí gran prestigi que ¡a tenia com a historiador, va poder reunir les dades históriques consignades en els seus Ilibres. No solament investigava ell personalment i trans- crivia els valuosos documents publicats, sino que subvencionava altres copistes que li fessin la tasca, els materials de la qual ell ordenava o comprovava. Va morir l'any 1691 al convent de Barcelona a l'edat de 67 anys deixan

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F