Affordable Access

Reklam - i huvudsak ett mansdominerat redskap? En studie ur ett könsperspektiv om vems och vilka värderingar det är som genomsyrar reklam.

Authors
Publisher
Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Värderingar
  • Reklam
  • Skolvärlden
  • Kön
  • Makt
  • Management Of Enterprises
  • Företagsledning
  • Management
  • Business And Economics

Abstract

SYFTE: Vårt syfte med denna uppsats är att genom att analysera olika faktorer försöka komma fram till vems och vilka värderingar det är som mest genomsyrar den reklam som skapas. Tyngdpunkten ligger på genus, dvs. de sociala och kulturella skillnader som råder mellan män och kvinnor och vilken betydelse dessa skillnader har på reklamutformningens slutresultat och i slutändan även på samhället i stort METOD: Metodmässigt utgörs vårt arbete av en integration av teori, enkätundersökningar, intervjuer, diskussioner samt experiment. Främst har vi behandlat värderingar, skolvärlden och arbetslivet men vi har också presenterat reklambranschens värld i form av de normer som styr reklamskaparna samt reklamskapandets process. Presentationen är medvetet kronologiskt uppbyggd, då vi vill illustrera människans väg genom dessa olika stadier i livet. Slutligen presenteras experimentet, som har till syfte att testa om de tidigare behandlade avsnitten går att förankra i verkligheten, dvs. undersöka om kvinnor är det svagare könet i samhället för att till slut se om detta kan påverka reklamutformningen. RESULTAT: Vår slutsats är att reklamens utformning huvudsakligen bestäms av det manliga könet och därmed är det också männen som i störst utsträckning påverkar vårt samhälle. Anledningen till detta ställningstagande är de rådande värderingar som genomsyrar hela samhället och därmed vårt liv, från det att vi föds, till skolvärlden och slutligen till arbetslivet där reklamen skapas. Dessa värderingar anser vi är till nackdel för det kvinnliga släktet, men i slutändan även för hela samhället i stort.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F