Affordable Access

นโยบายต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อสหรัฐอเมริกา ในยุคประธานาธิบดีคลินตัน (ค.ศ. 1993-2001)

Authors
Publisher
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Date
Keywords
 • นโยบายต่างประเทศ -- จีน
 • สาธารณรัฐประชาชน
 • จีน
 • สาธารณรัฐประชาชน -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- สหรัฐอเมริกา
 • สหรัฐอเมริกา -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- จีน
 • สาธารณรัฐประชาชน
 • คลินตัน
 • บิล
 • ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา
 • ค.ศ.1946-
 • ประธานาธิบดี -- สหรัฐอเมริกา

Abstract

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งศึกษานโยบายต่างประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีต่อสหรัฐอเมริกาในยุคของประธานาธิบดีคลินตันทั้งสองสมัย คือ ระหว่างปีค.ศ.1993-1997 และ ค.ศ.1997-2001 การศึกษานี้ได้นำเอาแนวคิดทฤษฎีการเชื่อมโยงของเจมส์ เอ็น. รอสเนาว์เป็นกรอบในการวิเคราะห์ วิทยานิพนธ์นี้ตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่า ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของจีนประกอบกับนโยบายของรัฐบาลคลินตันที่ต้องการเป็นมิตรที่ใกล้ชิดกับจีนผลักดันให้จีนดำเนินนโยบายร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาในฐานะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ จากการศึกษาพบว่า นโยบายต่างประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีนในช่วงระยะเวลานี้มีลักษณะที่ต้องการเป็นมิตรและใกล้ชิดกับสหรัฐอเมริกาเป็นอย่างมาก ส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและสหรัฐอเมริกาสามารถพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นเป็นอันมาก ถึงขั้นยกระดับความสัมพันธ์ขึ้นเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ต่อกัน ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองนับแต่สาธารณรัฐประชาชนจีนได้รับ การสถาปนาขึ้น ทั้งนี้นโยบายต่างประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีนในยุคนี้เกิดมาจาก ความเชื่อมโยงของปัจจัยภายในและภายนอก โดยปัจจัยภายใน ได้แก่ แนวคิดของผู้นำจีนที่ต้องการเป็นมิตรกับสหรัฐอเมริกา และปัจจัยภายนอก ได้แก่ สภาพแวดล้อมระหว่างประเทศที่เหมาะสม และนโยบายต่างประเทศในลักษณะสร้างสรรค์ของรัฐบาลคลินตันที่มีต่อจีน

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.