Affordable Access

Les causes de la mort al Baix Llobregat al segle XVII

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

ARTICLE_12 LES CAUSES DE LA MORT AL BAIX LLOBREGAT AL SEGLE XVII prq CENTRE D'ESTUDIS ODMAnCAlS OELaíKUDeREGAI XABIER GUAL REMÍREZ GARLES MILLAS GASTELLVÍ L'estudi de la mortalitat, és a dir, les defuncions, és un deis temes recurrents pels estudiosos de la demografía histórica, L'análisi deis Ilibres d'obits de les parróquies del Baix Llobregat ens ha permés d'esbrinar quines han estat les causes de la mort deis parroquians baix- llobregatins al llarg del segle xvii. Heus ací una petita aportació en aquest camp sobre la causa mortis enregistrada en els sacramentaris conserváis ais diferents arxius parroquials de la nostra comarca. La informado que ens aporten els Ilibres de defuncions és forfa variable atenent l'época en qué té lloc el decés i, també, el rector que l'enregistra. Al llarg del nostre buidatge, hem pogut constatar, entre altres coses, que la causa de la mort no és una informado anotada regularment. Generalmentés expressada quan el capellá no ha pogut administrar algún deis sagraments de la Santa Mare Església (penitencia, eucaristía i unció deis malalts) i, en aquests casos, no sempre se n'apunta la causa directa, sino que sovinttrobem simptomatologies o generalitzacions que poc ajuden a determinar el motiu de l'óbit. Mes concretes son les tipologies violentes i les morts d'epidémia, que poden assabentar-nos del nivell de delinqüéncia, deis accidents mes comuns o deis efectes catastrófics de la guerra i les malalties contagioses. Abans de parlar de les causes de mort que hem trobat enregistrades, caldria distingir entre el que és mortalitat catastrófica (guerres, epidémies, fams, crisis de subsisténcies i altres mortaldats accidentáis) i mortalitat ordinaria (infantil i adulta). LA MORTALITAT CATASTRÓFICA La demografía de I'Antic Régim está sotmesa, de forma mes o menys continuada, a 1'impacte de tres factors clau: les fams (amb periódiques crisis de subsisténcies, o no); les malalties epidémiques o endémiques (la pesta, s

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F