Affordable Access

Download Read

Tècnica de circulacions creuades

Authors
Publisher
Treballs de la Societat Catalana de Biologia

Abstract

Tècnica de circulacions creuades TECNICA DE CIRCULACIONS CREUADES per A. PI SURER Les investigacions sobre organs supervivents, sepa- rats de l'animal i perfundits amb diferents liquids nutricis, son ja de llarga data. El cor ha estat el primer organ estudiat fora del cos, pel fet de les seves funcions meca- niques, facilment observables i registrables, d'igual ma- nera que les alteracions d'aquelles. Ludwig i els seus deixebles ja ho intentaren en 1868, emprant cors de mamifers, i son celebres els experiments de Gaskell (1882) sobre la produccio del bloqueig en cors d'animals de sang freda. Des de llavors la tecnica s'ha perfeccionat i els resultats aconseguits amb ella han estat de molta impor- tancia. S'empra per a la perfusio, unes vegades sang feta incoagulable per diferents procediments, desfibrinacio, citratacio, hirudinitzacio, peptonitzacio, etc., i altres ve- gades liquids salins, Ringer, Locke, etc. En el Ilibre de Tigerstedt Handbuch der Physiologischen Methodik, 1911, es troba una copiosa bibliografia sobre el tema. A mes del cor, de seguida s'intenta la perfusio d'altres organs. Schmidt (1868) en el laboratori de Ludwig ir- riga els ronyons supervivents, Muller (1869) els pulmons, Cyon (1) el fetge en 1870, demostrant aixi directament Treballs de la Societat de Biologia. 1925 1=[ la producci6 hepatica d'urea. Cyon (2) perfundi tambe amb exit el cervell que conservava en vida el temps su- ficient per a les experiencies. En el laboratori de N. P. Krawkow (3), des de 1902, es realitzaren investigacions sistematiques respecte del funcionament de diferents organs perfundits, titer, rony6, fetge, melsa, cor, de diferents animals i de 1'orella del conill, dit i altres organs humans. Segons aquests treballs, fou provat definitivament que els teixits dels organs aillats poden conservar, per un cert temps, la seva vitalitat, i mostren fines reaccions fisiologiques sota la influencia de determinades substancies, toxiques o altres. Cosa que ha estat de molta

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
Downloaded <100 times
0 Comments
F