Affordable Access

بررسی میزان فراوانی گروههای خونی در بیماران با ترومبوز وریدهاى عمقی و آمبولی ریه در بیمارستان امام خمینی(ره) اردبیل

Authors
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Wf سیستم تنفسی
  • Wh سیستم های خونی و لنغاوی

Abstract

مقدمه و بیان مسئله : ترومبوآمبولی وریدی (VTE) كه شامل ترومبوز وریدی عمقی (DVT) و آمبولی ریه (PE) می باشد، یکی از سه علت قلبی- عروقی مرگ و میر و آمبولی ریه شایع ترین علت قابل پیشگیری مرگ در میان افراد بستری در بیمارستان می باشد. با توجه به شیوع بالا، اهميت مطالعات اتيولوژيك بيماري ها و وجودگزارش های مختلفي مبنی بر نقش گروه های خونی در بروز بیماری ها واز جمله ترومبوآمبولی وریدی، اين پژوهش به منظور بررسي گروه هاي خونی در بيماران بسترى مبتلا به ترومبوآمبولی وریدی در بیمارستان امام خمینی(ره)وابسته به دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ، انجام گرفت. مواد و روش ها : دراين مطالعه توصيفي تحليلي مقطعي، 200 بيمار كه با تشخيص قطعي DVT و PE در طی سال 1390 در بیمارستان امام خمینی(ره) شهر اردبیل بستري بودند، مورد مطالعه قرارگرفتند . تشخيص قطعي بيماري بر اساس سونوگرافي كالرداپلر و سي تي آنژيوگرافي ريه انجام گرفت. گروه خونی بيماران مشخص شد و در فرم اطلاعات مربوط به هر بيمار به همراه سن، جنس، و عوامل خطر بيماري ثبت گرديد. اطلاعات بدست امده، همراه با گزارش هاي اپيدميولوژيك موجود در رابطه با گروه هاي خوني جامعه اردبيل و ايران با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمونهاي آماري تست t وکاي دو مورد تجزيه و تحليل قرارگرفت. يافته ها: از 200 بیمار مورد مطالعه، 140 نفر (70%) ترومبوز ورید هاى عمقی و 60 نفر (30%) آمبولی ریه داشتند که میانگین سنی بیماران با VTE 19±56 و میانگین سنی به تفکیک برای DVT 54 سال وPE 47 سال بود. 46% بیماران مرد و 54 % زن بودند. میانگین قدی افراد 86/169 سانتی متر، میانگین وزنی 36/78 کیلوگرم و میانگین BMI بیماران 10/27 محاسبه شد. پس از بررسی ریسک فاکتورها مشاهده شد که 50 درصد استراحت در رختخواب بیش از 3 روز،17 درصد سابقه DVT قبلى، 5/13 درصد مسافرت طولانی، 14 درصد عمل جراحی اساسی و نیز مصرف OCP، 5/13 درصد سابقه بدخیمی، 12 درصد ترومای اساسی، 10 درصد شکستگی لگن و نیز سابقه انجام شیمی درمانی و 9 درصد در بعد از بارداری داشتند. 5/47 درصد بیماران گروه خونی A، 5/28 درصد گروه خونی B، 8 درصد گروه خونی AB و 16 درصد نیز دارای گروه خونی O بودند. میزان بروز گروه های خونی A و B در افراد مبتلا به VTE بیش از فراوانی موجود در ايران و اردبيل ولي میزان بروز گروه خونی O کمتر از فراوانی گروه های خونی در جامعه می باشد که اين افزایش گروه خونی گروه A ( 285/4-981/1: CIو 914/2OR: ) و گروه خونی B (215/2-167/1: CIو 608/1: OR) و کاهش گروه خونی گروه O (843/0-474/0: CI و 632/0: OR) از نظر آماری معنی دار بود. نتیجه گیری : تغییرات در فراوانی گروه های خونی در این مطالعه , نشان دهنده وجود نقش احتمالی گروههای خونی A و B با بروز VTE می باشد که به نظر می رسد پروفیلاکسی VTE در بیماران مدیکال و جراحی با گروه های خونی A و B نیاز به توجه و اهمیت بیشتری دارد.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F