Affordable Access

NÂNG CAO TÍNH TỰ CHỦ CỦA CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ TRONG CÁC DỰ ÁN TÁI PHÁT TRIỂN VÀ DI DÂN ĐÔ THỊ

Authors
Publication Date
Keywords
  • Di Dân
  • Tái định Cư
  • Sự Tham Gia Của Cộng đồng

Abstract

Tóm tắt: Vai trò của cộng đồng dân cư ngày càng được quan tâm nhiều hơn trong công tác quy hoạch cải tạo đô thị. Có nhiều những phương pháp quy hoạch mới ra đời những năm gần đây nhằm thay thế phương pháp quy hoạch truyền thống. Mục tiêu và cách thức triển khai quy hoạch hướng đến việc tạo điều kiện và cơ chế tham gia nhiều hơn cho các thành phần xã hội. Sự tham gia của người dân ở nhiều cấp độ khác nhau tùy theo tính chất của các dự án quy hoạch. Đối với các dự án tái phát triển đô thị, kèm di dân và tái định cư, vai trò của cộng đồng dân cư không chỉ nhìn nhận ở mức độ hợp tác và chấp hành, mà cao hơn người dân phải được trao quyền quyết định trong các hoạt động di dời, tổ chức và ổn định cuộc sống. Chính quyền có vai trò thiết lập cơ chế, hành lang pháp lý để kiểm soát các hoạt động theo đúng luật pháp của nhà nước. Đã có nhiều ví dụ thực tiễn ở Việt Nam được xem là điểm sáng về tăng cường tính chủ động của người dân trong dự án tái phát triển. Bài viết nghiên cứu dưới đây đề cập tới vai trò của cộng đồng dân cư trong các dự án tái phát triển kèm di dân, tái định cư, cũng như kinh nghiệm từ các dự án đã thành công ở Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội để làm sáng tỏ những quan điểm đưa ra.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.