Affordable Access

Trenutna regulative o bioreziduama u animalnim namirnicama

Authors
Publisher
ZADRUŽNA ŠTAMPA, d.d.
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

www.meso.hr 245 IZ LEGISLATIVE Trenutna regulativa o bioreziduama u animalnim namirnicama tivnog rada. O dodjeli prava odlučuje struka preko neovisnih, multidisciplinarnih, tehničkih komisija, a tehničku podršku ima u Hrvatskoj gospodarskoj komori. Sudionici konferencije, osim predstavnika različitih ministarstava i fakulteta bili su i pojedini proizvođači koji se bave proizvodnjom hrvatskih tradicionalnih i autohtonih proizvoda, te su se tako informirali i upo- znali sa postupcima dodjeljivanja različitih oznaka kvalitete, te upisom u registar zaštićenih kulturnih dobara - nematerijalne baštine (npr. tradicionalna proizvodnja paškog sira).■ 1 Dr.sc. Nevijo Zdolec, znanstveni novak-viši asistent; Zavod za higijenu i tehnologiju animalnih namirnica, Veterinarski fakultet Sveučilišta u zagrebu, Heinzelova 55, 10000 Zagreb; e-mail:[email protected] TRENUTNA REGULATIVA O BIOREZIDUAmA U ANImALNIm NAmIRNICAmA Propisi iz područja veterinarsko-medicinskih pro- izvoda i njihovih ostataka u hrani animalnog podri- jetla uvijek su aktualni i podložni izmjenama. Tako je posljednjih godina doneseno, promijenjeno ili povučeno desetak pravilnika, a takav trend se i dalje nastavlja. Ipak, danas je sve pojednostavljeno preu- zimanjem Uredbi Europske unije što je povezano s očekivanim pridruženjem naše zemlje istoj. VETERINARSKO-mEDICINSKI PROIZVODI Zakonom o veterinarsko-medicinskim proizvodi- ma (VMP) (NN 84/2008) definira se VMP kao: - svaka tvar ili mješavina tvari koja ima svojstvo liječenja ili sprječavanja bolesti životinja; ili - svaka tvar ili mješavina tvari koje se mogu primi- jeniti na životinjama u svrhu obnavljanja, ispravlja- nja ili prilagodbe fizioloških funkcija farmakološkim, imunološkim ili metaboličkim djelovanjem ili postav- ljanjem medicinske dijagnoze, te sredstva za reduk- ciju mikroorganizama za primjenu u veterini. Poznato je da određene farmakološki djelatne tva- ri mogu štetno djelovati na zdravlje ljudi ukoliko zao- staju u proizvodima život

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F