Affordable Access

L'ensenyança de la llengua catalana, des de Reus, sota el franquisme

Authors
Publisher
Revista del Centre de Lectura de Reus
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

consell directiu u s o f e r i m tot segui t l a t ranscr ipc ió d e l pa r l amen t q u e e l passat 30 d e m a i g v a o f e r i r Ramon Amigó amb motiu d e l a presentació al C e n t r e d e L e c t u r a d e l seu l l i b r e L'ensenyanga de la llengua catalana, des de Reus, sota el fran- quisme. Un t e x t que, ma lg ra t els dies q u e han passat, té encara p l e n a v ig inc ia . a, I . c L'ensen yanga a, C') - a, de la llengua catalana, u des de Reus, sota el franquisme omencare per allo que acostuma a ésser el final: el capítol d'agrai'ments. 'ordre en que els diré no es& leix preeminencies perque el rau d'intensiit de la gratitud és C ento agriiment pel Centre de Lectura per haver ace llit el meu treball a les seves publicacions; altrament, estic segur que els meus folis haurien quedat in8di, ben ador- mits al fons d'un calaix. Dec agraiinent al Sr. Jaume Vall- corba Rocosa pel prbleg amb que m'ha distingit. El Sr. Vallcorba va viure molt de prop la posada en marxa dels cursos des de Reus. El Sr. Vallcorba era membre de la Junta Assessora per als Estudis de Catala, la JAEC que s'acaba- va de fundar- i, per encarrec del Sr. Joan Triadú, va ésser respon sable, junt amb el Sr. Manuel Miquel i Planas els dos puntals del Seminari de Didhctica de la Comissi0 Delegada #Ensenya- ment dlOmnium Cultural- de la supervisió dels materials que es van preparar a Reus destinats a cursos per correu. En va resultar una correspondencia llarga, den sa i cordial, i una amistat que ha resistit bé els quasi trenta anys que han passat de llavors enca. Agraiment per al Sr. Josep Mur- gades que, amb la brillantor que li és habitual, ha descabdellat la presentació d'aquest llibre i nlha donat una visió que m'afalaga. I agraiment a tots vosaltres ací presents per haver tingut la genti- lesa d'acudir a la convocatoria del Centre de Lectura. La vostra presencia és una maniifestació de simpatia per a tots els implicats

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments