Affordable Access

ÖRGÜTSEL KÜLTÜR (DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

Authors
Publisher
Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • EĞİtİm

Abstract

Bu araştırma, Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim elemanlarının örgüt kültürü ile onun altboyutlarında yapılan uygulamalara katılma derecelerini belirlemek amacıyla yapılmıştır.Araştırmanın evrenini 2003 yılında Dokuz Eylül Üniversitesine ait Fakülteler, Yüksekokullar,Meslek Yüksek Okulları, Enstitüler ve Rektörlük kadrosunda çalışan 2946 öğretim elemanıoluşturmaktadır. Araştırma anketi, araştırma örneklemine alınan 492 öğretim elemanınauygulanmış, 477 araştırma anketi değerlendirmeye alınmıştır.Araştırmada veri toplama aracı olarak, örgüt kültürü ile örgüt kültürünün altboyutlarında yer alan uygulamaları ölçmeye yarayan likert tipi derecelendirme ölçeğikullanılmıştır.Verilerin analizinde, veri gruplarının türüne göre t, r ve tek yönlü varyans analizi testlerikullanılmıştır. Tek yönlü varyans analizi testi sonucunda farkın önemli çıktığı durumlarda,farkın hangi grup ya da grupların ortalamasından kaynaklandığını bulmak için LSD testikullanılmıştır.Araştırmanın bağımlı değişkenleri olan “örgüt kültürü ile onun alt boyutlarında yapılanuygulamalara katılma dereceleri” ile bağımsız değişkenleri öğretim elemanı özellikleri(cinsiyetleri, medeni halleri, Dokuz Eylül Üniversitesinde görev yapma süreleri, unvanları,yönetsel görev, lisansüstü eğitimde yurtdışında bulunma, görev yerleri) arasındaki ilişki elealınmıştır.Yapılan istatiksel çözümleme sonucunda şu sonuçlar elde edilmiştir:1. Medeni durumlarına göre öğretim elemanlarının, örgütsel kültürün, yönetim alt boyutundayapılan uygulamalara katılma dereceleri önemli farklılık göstermektedir.2. İşyerindeki unvanlarına göre öğretim elemanlarının, örgütsel kültürün, örgüte bağlılık-örgütleözdeşleşme alt boyutunda yapılan uygulamalara katılma dereceleri önemli farklılıkgöstermektedir.3. Yönetsel görevinin olması ya da olmamasına göre öğretim elemanlarının, örgütsel kültürün,çalışma ortamı-değişikliklere uyum alt boyutunda yapılan uygulamalara katılma dereceleriönemli farklılık göstermektedir.4. Cinsiyetine, yönetsel görevinin olması ya da olmamasına göre öğretim elemanlarının,örgütsel kültürün, işbirliği-iletişim alt boyutunda yapılan uygulamalara katılma dereceleriönemli farklılık göstermektedir.5. Cinsiyetine, yönetsel görevinin olması ya da olmamasına göre öğretim elemanlarının,örgütsel kültürün, törenler-toplantılar, dil, maddi kültür öğeleri alt boyutunda yapılanuygulamalara katılma dereceleri önemli farklılık göstermektedir.6. Görev yerlerine göre öğretim elemanlarının, örgütsel kültürün, örgüte bağlılık-örgütleözdeşleşme alt boyutunda 2yapılan uygulamalara katılma derecelerinde önemli farklılıkbulunmaktadır.The aim of this study is caried on to clarify the Dokuz Eylül Univercity lecturers' perceptionabout organizational culture.The survey consist of the faculties, high schools, profession schools, instutions, belongs to theDokuz Eylül Univercity in 2003 and 2946 lecturers employed in chancellor's staff. The surveyquestionnaire is applied to 492 lecturers, 477 questionnaires are assed.İn the survey as a means of data collecting “organizational culture” scale is applied.İn the analysis of data, t, r, and One Way ANOVA tests have been used according to the type ofdata groups. İn case of significiant difference at the end of One Way ANOVA test, LSD testhas been applied in order to find out which group's average caused the difference.İn the survey the realation between the dependent variables lectures' perception of“organizational culture” and the independent variables lecturers (sex, mariage status, howlonghe has been employed in the Dokuz Eylül Univercity, title, administrative mission, havingmaster degree abroad, place of work) is dealt with.İn the result of statistical analyze, these are the findings:1. Lecturers' perception of organizational culture from the point of administration there ismeaningful diffrence acording to their maritial status.2. Lecturers' perception of organizational culture from the point of depending on organizationand devotion to the organization, there is a meaningful difference according to their titles.3. Lecturers' perception of organizational culture from the point of adaption to changes inworking place there is a meaningful difference according to whether they have a mission inadministration or not.4. Lecturers' perception of organizational culture from the point of cooperation andcommunication there is a meaningful difference according to their sexes, whether they have amission in administration or not.5. Lecturers' perception of organizational culture from the point of ceremonies, meetings,language, concrete, cultural elements, there is a meaningful difference according to lecturers'sexes, whether they have a mission in administration or not.6. Lecturers' perception of organizational culture from the point of depending on and devotionto the organization there is a meaningful difference according to their working place faculties,high school, profession schools.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F