Affordable Access

La producció catalana de fonts d'informació electrònica sobre ciències de la salut

Authors
Publisher
Item: revista de biblioteconomia i documentació
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

La producció catalana de fonts d'informació electrònica sobre ciències de la salut item í 23 (1998) / p. 93-137 La prodúcelo catalana de fonts d'informació electrónica sobre ciéncies de la salut Susana M. Pérez Rodríguez RESUM: En aquest treball es presenta la prodúcelo catalana de fonts d'informació electrónica en ciéncies de la salut. S'entén per ciéncies de la salut les disciplines següents: medicina, farmacia, infermeria i psicología. L'article s'estmctura en apartáis, que corres- ponen a diferents tipologies documentáis: obres de referencia, monografies i publications periódiques. Després, esfa un repas a informations relacionades amb beques ifmanca- ment de projectes, formado continuada i nous servéis a la xarxa Internet. L'article es tanca amb un breu comentan sobre l'estat actual del tema. A. PRESENTACIÓ Comencarem indicant a qué ens referim quan udlitzem els termes ciéncies de la salut i informado electrónica. Per ciéncies de la salut entenem les discipli- nes següents: medicina, farmacia, infermeria i psicologia. Peí que fa al terme informado electrónica, l'utilitzem per a referir-nos a la que es publica en suports tangibles com el disquet magnetic i el disc óptic o cd-rom o be la que es distribueix a través de xarxes (accés en línia o la xarxa Internet). Cal dir, pero, que actualment el primer suport, el disquet magnetic, té molt poca presencia en l'ámbit de la informació en ciéncies de la salut. L'article s'ha estructural en diferents parts: 1. Obres de referencia 1.1 Enciclopédies i atles 1.2 Diccionaris 1.3 Directoris Susana M. Pérez Rodríguez. Biblioteca de Medicina de la UA13 a l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol Article rebut el maig de 1999 93 Susana M. Pérez Rodríguez. La prodúcelo catalana de fonts d'informado electrónica sobre cieñe/es de la salut 1.4 Vademécums 1.5 Bases de dades bibliográfiques 1.6 Altres bases de dades 1.7 Catálegs bibliográfics 1.8 Biblioteques victuals 1.9 Directoris de recursos d'informació accessibles a Intern

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F