Affordable Access

Ressenyes bibliogràfiques : El dia en què nasqué una nova era : Faraday i el descobriment de la inducció electromagnètica : Thomas Martin

Authors
Publisher
Revista de física
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

R E S S E N Y E S B I B L I O G R A F I Q U E S ~ avant la le t t reelconceptedec que avui ens és tan familiar d ració i matematització de Maxwell, i que sintetitza les seves lleis el comportament electromagnhtic de ,, natura. Igual que Kepler o Newton són inimaginable sense un Ticho Brahe precedent, Maxwell és impensabl El dia en que nasqué Una nOVa era sense el treball de Faraday. Al marge, apareix també un altre debat entre física i l'enginyeria. 1 és que Faraday, a diferenc Faraday i el descobriment de la inducció elec- d'Edison, tot i la íntima connexió dels seus treballs tromagnktica el món tecnic, mai no es va preocupar de l'aplicac Thomas Martin; M. García Doncel, ed.; practica dels seus descobriments. El1 mateix remarc E U ~ O Editorial, Vic (1991) "Més aviat he estat interessat a descobrir nous fenbme i noves relacions dependents de la inducció magn toelectrica que no pas a lloar les possibilitats del qu ja s'ha descobert" . Com a mostra d'aquesta actitud, c On, quan, de quina manera i per que sorgeixen els des- dir que es considerava un filbsof, no un artesa. cobriments científics? Ben lluny de l'eureka amb que el El llibre esta estructurat en sis capítols orden tbpic associa el rendiment dels treballadors de la ciencia, cronolbgicament. Al primer, s'hi fa un reph de l'es la realitat d'una descoberta s'acosta més a la labor d'un dels estudis electromagnetics quan Faraday s'hi va pos escultor que pica la pedra que no pas a treballar. Al segon, es descriuen els seus primers e llumeneta sobre un cervell avantatjat. periments, fins al dia de Nada1 del 1821 (durant el Aquesta ésla conclusió que, a primer també va treballar!). Al tercer capítol, Thomas M treure de la lectura d'aquesta compilac descriu l'obtenció dels prirners corrents induits: e experiments que culminaren amb el descobriment, clari- d'agost del 1831 es pot considerar la data de n ficació i sistematitz de la nova era de l'electricitat, ja que aquel1 di per Michael Faraday. duir corren

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F