Affordable Access

Kineski ciljevi i interesi u Africi

Authors
Publisher
Faculty of Political Science
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Kineski ciljevi i interesi u Africi Radovan Vukadinović Kineski interes za Afriku i nove afričke zemlje najvećim dijelom je bio vezan uz napore za priznanjem Narodne Republike Kine i probijanjem izo- lacije. Izlaskom iz korejskog rata, i naglim intenziviranjem kontakata u Aziji i jugoistočnoj Aziji, kinesko rukovodstvo vidjelo je u novim afrič­ kim državama, koje su upravo tada stupale na međunarodnu scenu, po- tencijalne saveznike s kojima će moći uspostaviti normalne odnose i koji će doprinijeti tada vrlo značajnom i glavnom kineskom vanjskopolitičkom cilju: dobijanju međunarodnog primanja. Stoga je nakon afrc>-azijske kon- ferencije u Bandungu 1955. godine inicirana pojačana diplomatska aktiv- nost u pravcu Afrike, kako bi se razbilo američko okruženje i zadobilo nove saveznike. Sigurno je da se u tom razdoblju, s obzirom na nerazvijenos t Kine, nje?.ine s .la·omne mogućnosti pl"W.anja pomoći i relativno mali in- ter es za razvijanje trgovinskih odnosa, sve te elemente stavljalo u drugi plan, te da je ulja za izlaskom iz izolacije i uspostavljanjem novih me- đUdr7.avnib veza imala apsolutan primat. Pružajući pomoć pojedinim afričkim zemljama Kina je isto Lako kor~ tila sva sredstva kako bi osudila američki imperijalizam i kolonijalizam 7Apadnih zerualja, pozivajući afričke narode na solidarnost s borhom ostalih porobljcnih naroda i stvaranje jedins tvenog fronta sa socijalistič­ kim državama. S druge strane, afričkim zemljama, koje su bile više naklo- njene Zapadu, Kina je n udila razvijanje odnosa na načelima Panča Sita. jstičući kako je miroljubiva koegzistencija u potpunosti ptimjenjiva između zemalja s raz1ičitim društvenc>-političkim uređenjima'. No, i u jednoj i u drugoj varijanti kineska politjka težila je dobijanju priznanja i eventual- nom potiskivanj u amerlčkjh utjecaja, za koje se tada ocjenjivalo u Pe- kingu, da predstavljaju najveću opasnost afričkom slobodnom razvoju i djelovanju jedinstvenog fronta novih i socijalističkih zemalja. 1 Vidi detaljnije:

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F