Affordable Access

Variaciones en la composición de la comunidad macrobentónica a lo largo del río Segre (Lleida)

Authors
Publisher
Universitat de Girona
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

ARTICLE SCIENTIA gerundensis, 1611: 163-173 (1990) VARIACIONES EN LA COMPOSICION DE LA COMUNIDAD MACROBENTONICA A L 0 LARGO DEL R10 SEGRE (LLEIDA) A. Palau Ybars Departamento de Ecologia, Facultad de Biologia, Universidad de Barcelona. Avda. Diagonal, 645. 08028 Barcelona. RESUM Es tracta de determinar els canvis en la composició de la comunitat macrobentbnica al llarg del riu Segre. Aixb es fa rnitjan~ant la discriminació de grups d' estacions de mostreig que dóna lloc a quatre zones diferenciables on es determinen les unitats sistematiques ca- racterístiques atenent la seva frequhncia i abundhncia. La matriu de coeficients de corre- lació confirma l'exist8ncia de grups de taxons associats, més o menys coincidents amb la composició característica establerta en cada una de les quatre zones. RESUMEN Se trata de determinar 10s cambios en la composición de la comunidad macrobent6nica a 10 largo del río Segre, partiendo de una discriminación de grupos de estaciones que da lu- gar a cuatro zonas diferenciables en las que se determinan la unidades sistemáticas carac- teristicas, atendiendo a su frecuencia y abundancia. La matriz de coeficientes de correla- ción confirma la existencia de grupos de taxones con una cierta identidad, mis o menos coincidentes con la cornposición característica de cada una de las cuatro zonas. ABSTRACT It is about to derminate the changes on the macroinvertebrate comunity composition along the Segre river. A statistical discrimination on the total sampling sites give four different stations in wich it was distributed the total systematic units in view of their frequency and abundance. The correlation coefficient matrix confirm the existence of systematic unit sets with strict meaning, more or less coincident with the characteristic composition of four established sections. Key Words: abundance and frequency, macrobentos, river sections, systematic units, characteris- tic composition. 164 A. PALAU YBARS El presente ar

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments