Affordable Access

Savjetovanja i priredbe

Authors
Publisher
KoREMA - Croatian Society for Communications, Computing, Electronics, Measurement and Control
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

savjet.qxd IZVJE[]A SA SKUPOVA MIPRO 2002 Opatija, 20.–24. svibnja 2002. Jubilarni dvadeset i peti me|unarodni skup MIPRO odr`an je od 20. do 24. svibnja 2002. u Kongresnom cen- tru Grand hotela Adriatic u Opatiji pod visokim pokro- viteljstvom predsjednika Republike Hrvatske g. Stjepana Mesi}a. Generalni je sponzor bio HT – Hrvatski Tele- kom, Zagreb. Pokrovitelji su bili Ministarstva znanosti i tehnologije te pomorstva, prometa i veza RH, Hrvatski zavod za telekomunikacije i Microsoft Adriatic. Organi- zatori skupa bili su MIPRO HU, IEEE Region 8, IEEE Croatia Section of Computer Society, FER Zagreb, HEP d.d., KON^AR d.d. i ERICSON Nikola Tesla d.d. Zagreb. Ovogodi{nji je skup MIPRO potvrdio visoki ugled ove manifestacije kao vode}e u podru~ju informati~kih i ko- munikacijskih tehnologija ne samo u Hrvatskoj ve} i u ovom dijelu Europe. Veliki broj registriranih sudionika (847) sudjelovao je u radu sedam savjetovanja, ~etiri se- minara kontinuiranog obrazovanja, dva okrugla stola, u plenarnom radu na kojem su prikazane ~etiri iznimno kvalitetne teme, na stru~nim prezentacijama u sklopu prate}e izlo`be informati~ke, komunikacijske i elektro- ni~ke opreme te na iznimno zanimljivom susretu »MIPRO s prijateljima«. U kratkom prikazu nije mogu}e obuhvatiti sva doga|anja na MIPRO 2002 pa }emo se zadr`ati samo na najva`nijima. U sklopu plenarnog rada g. Dalibor F. Vrsalovi}, pot- predsjednik Intel Corporation i direktor Intel Online Ser- vices odr`ao je vrlo zanimljivo izlaganje na temu pro- {irenja Mooreovog zakona s primjerima Intelovih dometa postignutih na toj osnovi. Najva`niji zaklju~ak koji proiz- lazi iz toga predavanja jest da je budu}nost ve} po~ela. Goran Radman, glavni direktor Microsoft Adriatic govo- rio je o Microsoft Research-MSR, odnosno o Ra~unal- nom istra`iva~kom centru posve}enom istra`ivanju budu}- nosti tehnologije. G. Stjepan Dragi~evi} iz Kon~ara govo- rio je na temu Kon~ara i procesne informatike. Predsjed- nik Programskog odbora MIPRO HU prof. dr. sc. Petar Bilj

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F