Affordable Access

ИНВЕСТИЦИОНО ОДЛУЧИВАЊЕ НА БАЗИ ФУНДАМЕНТАЛНЕ АНАЛИЗЕ ЦИЈЕНА АКЦИЈА ЕЛЕКТРОКРАЈИНА а. д. БАЊА ЛУКА

Authors
Publisher
Ekonomski fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Још увијек актуелна финансијска и економска криза утицала је снажно на вола-тилност цијена акција на тржишту капитала Републике Српске. Приликом доношења инве-стиционих одлука, основна питања на која се тражи одговор јесу, да ли су цијене акција потцијењене или прецијењене, да ли је цијена условљена специфичним и мјерљивим факторима, као и то да ли је она предвидива за инвеститора. Тржишна цијена акција може значајно да одступа од стварне – интристичне вриједности (intrinsic value) акција. Доношење инвестиционих одлука у таквим условима, захтијева квантитативне ана-лизе с циљем одређивања интристичне врије-дности (intrinsic value) акције. Као основни концепт процјењивања вриједности, тј. Вало-ризације интристичне вриједности акција у раду ће се користити метод фундаменталне анализе цијена акција. Основни циљ фундаменталне анализе (fundamental analysis), јесте иденти-фиковање слабости тржишта приликом форми-рања тржишне цијене акција, утврђујући износ одступања тржишне цијене акција од интристичне вриједности (intrinsic value) акција. У раду је дата анализа кретања цијена акција које чине индeкс прeдузeћa Eлeктрoприврeдe Републике Српске (ЕРС10). Циљ рада је да се на бази фунда-менталне анализе цијена акција компаније Eлeктрoкрajинa a. д. Бaњa Лукa (EKBL-R-A) елаборира потцијењеност или прецијењеност цијена акција ове компаније. Извршена анализа и математичка интерпретација економске доктрине фундаменталне анализе и њена при-мјена на тржишту капитала Републике Српске на примјеру компаније Електрокрајина а.д. Бања Лука је указала на могућностидоно-шења одлука о инвестирању у хартије од вриједности које су засноване на овом теоријском концепту.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F