Affordable Access

Estudio de la infestación de Coroebus undatus (Fabricius)(Col., Buprestidae en los alcornocales catalanes

Authors
Publisher
Universitat de Girona
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

SCIENI'LA gerundensis, 20: 45-53 (1994) ESTUDIO DE LA INPESTACION DE COROEBUS UNDATUS (FABRICIUS) (COL., BUPRESTIDAE) EN LOS ALCORNOCALES CATALANES. D. Suñer & L. Abós Laboratori de Biologia Animal i Laboratori del Suro. Facultat de Cibncies Experimentals i de la Salut. Universitat de Girona RESUM En aquest treball es compara la infestació que tenen tres zones productores de suro situades a Catalunya de Coroebus undatus (Fabricius) (Col. Buprestidae). La larva d'aquest colebpter perfora galeries a la capa suberofel~lod6rmica de l'alzina surera (Quercus suber L.) i és la principal causa de la pbrdua de valor del suro d'aquesta &rea. En conjunt, els resultats de les 21 parcel.les estudiades indiquen l'alt grau d'afecció que presenten; entre el 54% i el 94% dels arbres estan infestats. S'observa que la distribució diambtrica i orientació de les parcebles i el dilmetre dels arbres influeixen en el comportament d'aquest insecte envers les suredes. Aquestes causes provoquen que les diferents zones sureres de l'lrea d'estudi presen- tin un grau diferent d'infestació. Arran dels resultats es proposa una metodologia per elaborar un índex que reflecteixi més acuradament el grau d'afectacib que aquest colebpter ocasiona a les suredes. RESUMEN En el presente trabajo se compara la infestación que sufren tres zonas productoras de corcho situadas en Catalunya respecto al Coroebus undatus (Fabricius) (Col. Buprestidae). La larva de este coleóptero perfora galerias en la capa suberofelodérmica del alcornoque (Quercus suber L.), siendo la principal causa de devaluación del corcho de esta área. En conjunta, 10s resultados de las 21 parcelas estudiadas indican el alto grado de afección que presentan; entre el 54% y el 98% de 10s árboles estan infestados. Se observa cóm0 la distribución diamétrica y orientación de la parcela y el diámetro de 10s árboles influyen en el comportamiento de este insecto respecto a 10s alcornoques. Estas causas provocan que las diferentes zonas de alcor

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments