Affordable Access

Bibliografia riberenca

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

BIBLIOGRAFIA RIBERENCA (4) 18.- S. COSTA - B. MESSECUER. Dos artistes de I'Ebre catalh. Autor: A. Cot i Miró. Edita: Ajuntament de Móra d'Ebre. Any edició: 1986. Mida: 21 x16. Pagines: 55. Coincidint amb la inauguraci6 de dos monuments dedicats a la memoria de dos fills il.lustres de Móra d'Ebre, aparegue aquest treball del morenc Artur Cot. Dos estudis en un. sobrelavida i obradedos artistes ten diferents. Amb bones il.lus~acions sobre les respectives obres. EJTUDlS 1 DVCUMENTS S. COSTA - B. MESSEGUER DOS ARTISTES DE L'EBRE CATALA PUBLICA AJUNTAMENT DE MORA D'EBRE 97 :ot i Mirt 19.- LA RIBERA D9EBRE. TRANSFORMACIONS SOCIO- ECONOMIQUES 1 PERSPECTIVES DE FUTUR. Autors: J. Sombes i Montsenat; Josep Joan Grau i Folch. Edita: Caixa de Catalunya. Any edició: 1989. Mida: 24 x 17. Pagines: 553. Prblegd'Artur Blad6 i Desumvila. Possiblement un dels millors estudis realitzats sobre la Ribera d'Ebre. Indispensable per a con8ixer la comarca: el medi natural, la població. els sectors productius, el creixement econbmic, I'aiur, les infrastructures municipals. els equiparnents socials. . . I'ordenació del temtori, en s6n els . principals capitols. A mes, aporta dos anne- xos f o r ~ a inte- ressants, un sobre els antece- dents histbrics, realitzat per C. Biarnes, i un segon referent a I'estruciura so- cial de la Ribera d'Ebre. LA RIBERA D'EBRE TPANSFORMACIPNS SOCIO-ECONOMIOUES I PERSPECTIVES DE FUTUR 20.- LA CATALUNYA NUCLEAR La Ribera d9Ebre: centre d'una Amplia periRria espoliada. Autor: Xavier Garcia. Edita: Columna (amb el supon del Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre). Any edici6: 1990. Mida: 20.5 x 13.5. Pagines: 101. IV Premi d'assaig Anur Blad6. Tal com diu el mateix autor, intenta fer veure com els protagonistes de la nuclearització de Catalunya van aprofitar-se d'una periferia prkviament depauperada per acumular mes cenmlitzacid i consum a I'iirea metropolitana de Barcelona. LA CATALUNY

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F