Affordable Access

Likhet i det flerkulturelle samfunn : en normativ analyse

Authors
Publisher
University Of Oslo
Publication Date
Keywords
  • Vdp:240

Abstract

Denne oppgaven tar sitt utgangspunkt i det flerkulturelle samfunn. Formålet er å finne ut hvordan vi best kan skape og fremme likhet i et samfunn med så mange fundamentalt forskjellige syn på "det gode liv". Problemstillingen er todelt. Jeg ønsker både å si noe om hvordan likhet bør forstås og fremmes. Likhet er en sentral verdi innenfor liberal tenkning. Det finnes imidlertid mange forskjellige oppfatninger om hva likhet er. Fra et normativt synspunkt er spørsmålet derfor: Hva slags form for likhet er etisk sett ønskelig? Én distinkjson går mellom sjanselikhet og resultatlikhet, og i tråd med den klassiske liberale tradisjon, argumenterer jeg til fordel for sjanselikhet. I mine øyne bærer det flerkulturelle samfunn preg av en gjensidig manglende aksept. I lys av utfordringene det flerkulturelle samfunn står overfor, mener jeg en objektiv forståelse av likhet går glipp av en viktig dimensjon som berører borgernes subjektive opplevelse av likhet. Mitt argument er derfor at likhet i det flerkulurelle samfunn ikke bare er avhengig av at borgerne har like muligheter, men at borgerne også innehar en subjektiv opplevelse av opplevd likhet. Sjanselikhet og opplevd likhet er med andre ord mine svar på spørsmålet om hva slags form for likhet som etisk sett er ønskelig i det flerkulturelle samfunn. Med denne konklusjonen som utgangspunkt, beveger jeg meg over til den andre delen av den normative analysen. Spørsmålet jeg da skal finne svar på, er hvordan vi best kan fremme de to ønskelige formene for likhet. Teoriene til Will Kymlicka og Brian Barry danner utgangspunktet for denne analysen. Kan likhet mellom nordmenn og innvandrere best oppnås ved at vi behandles likt, eller ved at innvandrere tildeles særrettigheter? Mens Kymlicka hevder at likhet i det flerkulturelle samfunn er avhengig av forskjellsbehandling, mener Barry at likhet sikres gjennom like muligheter. Kymlicka og Barrys teorier blir vurdert opp mot muligheten til å fremme sjanselikhet og opplevd likhet, og denne diskusjonen er avgjørende for min konklusjon om hvordan vi best kan skape og fremme likhet i det flerkulturelle samfunn.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.