Affordable Access

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу «Архітектурний моніторинг міського середовища» (для студентів 6 курсу денної форми навчання спеціальностей 7.06010202, 8. 06010202 «Містобудування»)(№2145).

Authors
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Архитектурный мониторинг городской среды

Abstract

Microsoft Word - МУ для сам_раб.doc МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З КУРСУ «АРХІТЕКТУРНИЙ МОНІТОРИНГ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА» (для студентів 6 курсу денної форми навчання спеціальностей 7.06010202, 8. 06010202 «Містобудування») Харків ХНАМГ 2011 2 Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу «Архітектурний моніторинг міського середовища» (для студентів 6 курсу денної форми навчання спеціальностей 7.06010202, 8. 06010202 «Містобудування») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: Л. С. Мартишова. - Х.: ХНАМГ, 2011 - 10 с. Укладач: Л.С.Мартишова Рецензент: д. арх., проф. С.О. Шубович Затверджено кафедрою архітектурного моніторингу міського середовища, протокол № 4 від 17.11.2010 р. 3 ВСТУП Методичні вказівки розраховані на студентів архітектурного напряму 6 курсу рівня підготовки «магістр» і «спеціаліст». Відповідно до загальної концепції кафедри курс орієнтовано на вивчення головних понять та основних етапів механізму архітектурного моніторингу міського середовища. Об’єктами вивчення є реальний ландшафт з містобудівною та архітектурною структурою (місто, селище, архітектурний ансамбль, локальний фрагмент, тощо), з яким студенти знайомі безпосередньо та на основі якого виконують роботу з дипломного проектування. Методика навчання побудована на принципах міждисциплінарного підходу до архітектури, де загальною концепцією є розуміння того, що поняття «архітектура» не обмежується лише спорудою ( її екстер’єром та інтер’єром), а завжди об’єднує певне реальне середовище з його естетичним потенціалом, духовним і образним наповненням. Мета вивчення дисципліни – дати основу для вільного, всебічно осмисленого рішення регіональних, містобудівних та більш нижчого

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments