Affordable Access

การสร้างโมดูลการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง "พลังงานและการเปลี่ยนแปลง" สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

Authors
Publisher
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Date
Keywords
  • วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโมดูลการสอนวิชาวิทยาสาสตร์เรื่อง “พลังงานและการเปลี่ยนแปลง” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และเพื่อหาประสิทธิภาพของโมดูลตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ ๘๕/๘๕ การวิจัยดำเนินเป็นขั้น ๆ คือ ศึกษาเทคนิคและวิธีการสร้างโมดูล ศึกษาหลักสูตร แบบเรียน คู่มือครู ตั้งวัตถุประสงค์ทั่วไปและวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม สร้างแบบสอบเพื่อใช้ทดสอบความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาในบทเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยโมดูล ซึ่งใช้แบบสอบฉบับเดียวกัน และสร้างโมดูลตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ นำแบบสอบที่สร้างขึ้นไปทดสอบกับนักเรียนที่เคยเรียนเรื่องนี้มาแล้ว เพื่อวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์แห่งความเชื่อถือได้ ค่าอำนาจจำแนก และระดับความยากง่าย ได้ค่าสัมประสิทธิ์แห่งความเชื่อถือได้เท่ากับ ๐.๗๙ แล้วคัดเลือกเฉพาะข้อที่มีค่าอำนาจจำแนกระหว่าง ๐.๒ ถึง ๐.๖๗ และค่าระดับความยากง่ายระหว่าง ๐.๒๘ ถึง ๐.๘๓ จำนวน ๔๕ ข้อ นำโมดูลที่สร้างขึ้นไปทดลองกับนักเรียนขั้นหนึ่งต่อหนึ่งและขั้นกลุ่มเล็ก เพื่อปรับปรุงแก้ไขบทเรียน จากนั้นนำโมดูลที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ในขั้นภาคสนามกับนักเรียน ๔๑ คน นำข้อมูลที่ทดลองได้มาวิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพ จากผลการทดลองปรากฏว่า โมดูลที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ ๘๘.๕๕/๘๒.๐๖

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments