Affordable Access

Download Read

Mossén Font literat (Fragment del llibre "Quadros del Sahara") : La esclava

Authors
Publisher
Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural

Abstract

Mossén Font literat (Fragment del llibre "Quadros del Sahara") : La esclava IN.' I Cub CA rALANA D'ill - IOHIA NA'rCHAL it Sobre la presencia de la =Emys caspica Gmelp (i Cit<tlunya, vembre-Desembre de 1908. Sobre la presencia del Siliirich superior d la Espluga de Fran coli, Octubre de 1909. De la presencia del Sile'crich superior en dues noves localitats cata- lanes, Janer de 1910. Maig de 1910. R. I•' t; Mossen Font literat (Fragment del Ilibre « Quadros del Sahara La a c1u--a EstGm acampats al voltant d' an pou; sons una bona colla. I.' soldats, ajassats per terra, descansan de la caminada; un xich nles enlla, els tres negres que havian vingut pera portar les provisions estan sentats al entorn d' una gran cassola de fusta, de la que prc- nen grapats de go/io, que amassan una mica entre les seves mans y menjen ah dalit. Iiushiman dorm, estirat de boca-terrosa, y en Lasenhy ajuda al cuiner, que ab un altre moro prepara lo neces- sari pera dinar. Jo, un cop preses les miles y fetes les observacions necessa- ries respecte a aquell pou, m' assento a 1- ombra d' una manta sos- tinguda pells maussers entrevessats; fa de bon estarhi en bona ve- ritat, donchs hi arribo a trencar el son. Me desperta un crit del cuiner de que '1 menjar esta ]lest, y m' also emperesit pera anarmen al rotllo que feyan els meus coni- panys, quan veig una negra bastant jove, sentada al costat del pou; es d' aspecte simpatich, a pesar del estat de miseria que tot ella revela; va tnitj coberta ab un jaique fet de parrachs y esquin- sat per tot arreu; du la cabellera tota trenada, ab grans virolats entrellassats, al estil de les mores del pais; al costat hi to dues pells de gacela pera omplenarles d' aigua. 7•. IN.TITUCII) CAraLANA u'UISTORIA NATURAL M' hi atanso, y ella, con si tingu6s pbr 6 vergonya, s' arronsa encara m6s del que ho estava, no atrevintse a fixar en ml aquells ells tan negres y blanchs a Ia vegada, y tan tristos. -Bushiman, ,,qul es aquesta negra y de hont ha vin

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
Downloaded <100 times
0 Comments
F