Affordable Access

ART. El dimoni en la pintura mural de l'últim romànic berguedà

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

24 ART l' E ROL El dimoni en la pintura mural de l' últim romanic bergueda ROSA SERRA ROTÉS El cuHe a sant Miquel a l'epoca del romanic El culte a sa nt Miquel a rd ll1 gel fou espe- cialm ent intens i popular durant els se- gles medieva ls a rreu d e Catalunya quan, a pa rtir d el seg le X, la seva festivita t s' in- troduí als ca lend a ri s i fo u celebrada per la litú rg ia. No més ca l reco rd a r, a ta ll d'exempl e, a lg unes d e les esglés ies co- ma rca Is adv oca d es a aqu es t a rcangel: Vi- ve r, Fonoged ell -Casse rres -, Peg ue ra, Bl a ncafo rt, So rb a, Te rr ad e ll es -Sa nta Mari a d e Merl es-, la Co rtada -Pui g-reig-, Ca nals d e Sa nt Miquel -Vil ad a -, Sant Miqu el d el mones tir d e la Pobla d e Lill et, Turbians -Giscla reny-, etc., a més d ' una bona colla d 'a lta rs i capelles la terals d 'a l- tres moltes esg lésies bergued anes. Arreu de l ' Euro p a cri s ti a na es van construi r esglés ies d edicad es a I'a rcangel, p refe rentm ent en llocs encimbella ts i a red ós d e cas tell s, seguint la tradi ció d e l'apa ri ció d e l' a rca ngel al Gargano -Italia- i a Mont-Sa int-Mi chel -Fran ~a - , d es d 'on el culte es va esca mpa r arreu. To t i la d evoc ió, hi ha pocs exempl es a Ca talunya d e representac ions plastiques d edicad es a sa nt Miquel, i més concreta- ment a l tema d e la psicós tas i que repre- senta l'a rcangel en I'escena d e la pesad a d e les anim es. Amb to t, aqu es t tema és més freqü ent en la p intura sobre taula (retaul e d eIs Arca ngels, retaule d e Sori- gue ro la, a lta r d e Toses, etc.) que no pa s en el ca mp d e l' escultura (no més el tro- bem representa t en un capitell d el cla us- tre de Sa nta Ma ri a d e l' Estany i en el por- tal ro manic d e l' esg lés ia d e Sant Miquel d e la Portell a -Sa nta Coloma d e Quera lt- ) i en la pintura mural on, deIs pocs exem- pIes conserva ts, d os són a l Be rgueda . Es trac ta d e les ps icóstas is qu e apare ixen en les pintures murals d e la cap

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments