Affordable Access

Noves notícies de manuscrits litúrgics i a propòsit d'ells

Authors
Publisher
Miscel·lània litúrgica catalana
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Noves notícies de manuscrits litúrgics i a propòsit d'ells NOVES NOTICIES DE MANUSCRITS LITURGICS I A PROPOSIT D'ELLS per ALEXANDRE OLIVAR Qualifico de noves les noticies que ara ofercixo , perque contenen descripcions i comentaris de codexs liturgics, o dc I ragments de codexs, fins ara no citats, o tan poc coneguts que em sembla que aquestes pa- gines els fan coneixer al public cientific per primera vegada . Son tambe noves en relacio amb altres noticies sobre manuscrits liturgics que he publicat anteriorment. 1. SOBRE UN PROCESSIONAL MALLOROUI Ludwig Eisenhofer no dedica, en el seu gran manual Haudbuch der katholischen Liturgik (Freiburg im Br . 1931-1932), cap atencio especial als llibres que contenien els cants que s'estilaven en les processons. Mario Righetti, en la seva voluminosa Storia della liturgia, 2 nomes hi dedica unes poques linies, sis en la versio castellana . L'article de vint linies nomes de columna, que Henri Leclercq consagra al concepte «pro- cessional» en el Dictionnaire d'Archeologie Chretienize et de Liturgie, 3 es un pobre article, mancat de bibliografia, en el qua] l'autor presenta el processional com un llibre liturgic medieval molt tardy i escas. Miss ben informat es ]'article ,Proccssionale (processionarium)> , de Lukas Brinkhoff, en cl Liturgisch Woordenboek.4 La millor informacio sobre l'evolucio historica del processional, des que existia en forma embrio- nal en els antifonaris de la missa dels segles IX i X o, ja mes organit- 1. Vegeu, per exemple, Notas sabre manuscritos, dins Hispania Sacra 8 (1955), 429-446. Una bona part dell manuscrits descrits en aquest article son de natura liturgica. 2. Cito la traduccio castellana : Historia de la liturgia , I (Madrid 1955), 300 s. Un altrc bon manual modern, mes succint , d'Aime Georges Martimort i collab., L'Eglise en priere (Paris etc., 1961) 634 (la segona edicio es en curs de publicacio), esmenta nomes de pas els llibres processionals. 3. Vol. XIV-2 (Par

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments