Affordable Access

Rối loạn tăng động giảm chú ý ở trẻ em - lịch sử vấn đề thuật ngữ

Authors
Publication Date
Keywords
  • Rối Loạn
  • Tăng động Giảm Chú ý
  • Trẻ Em
  • Lịch Sử
  • Thuật Ngữ

Abstract

Bài viết về rối loạn tăng động giảm chú ý- là hội chứng được các nhà khoa học, các thầy thuốc, các nhà tâm thần học và các nhà tâm lý học quan tâm đến từ lâu. Sự thay đổi về cách dùng các thuật ngữ phản ánh sự thay đổi các khái niệm về dịch tễ học và những khó khăn chính để nhận dạng hội chứng. Tuy nhiên sự thừa nhận lẫn nhau của hai phân loại bệnh lớn ICD- 10 và DSM-IV hiện nay đã tạo điều kiện cho chúng ta nghiên cứu và so sánh rối loạn này ở các quốc gia khác nhau thuận lợi và thống nhất hơn

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.