Affordable Access

Održan II. simpozij "Bakterije mliječne kiseline" u Wageningenu

Publisher
Croatian Dairy Union; [email protected]
Publication Date

Abstract

Održan II Simpozijum >»Bakterije mlečne kiseline«, u Wageningenu u Wageningenu je od 22. do 25. septembra 1987. godine održan drugi sim­ pozijum »BAKTERIJE MLEČNE KISELINE« (SECOND SYMPOSIUM ON LACTIC ACID BACTERIA, GENETICS, METABOLISM AND APPLICA­ TIONS) u organizaciji Federation of European Microbiological Societies i Ne­ therlands Society for Microbiology. Program simpozijuma obuhvatao je 13 referata, šest okruglih stolova i prezentaciju preko 150 postera uz učešće od 350 stručnjaka što svedoči o značajnom napretku postignutom u svetu u vezi s fundamentalnim saznanjima i primenom navedenih bakterija u proizvodnji hrane. Naslovi referata su: S a n d i n e, W. E.: Pregled dosadašnjeg stanja i mogućnost primene genetskih istraživanja bakterija mlečne kiseline. T h o m s o n , J.: Regulacija transporta šećera i metabolizam bmk. K a s h k e t , E.: Transdukcija energije i osmoregulacija bmk. T h o m a s T. D. 1 G. P r i t c h a r d : Proteolotički enzimi starter kultura. C o n d o n , S.: Odnos bakterija mlečne kiseline prema ki^-eoniku. De V o s , W.: Kloniranje gena i njihova ekspresija kod streptokoka. C h a s s y , B. M.: Mogućnosti genetske manipulacije laktobacila. K l a e n h a m m e r , T. D.: Plazmidno locirani sistemi odbrane streptokoka u odnosu na bakteriofage. M a r s h a l l , V.: Starteri i aroma. G u r r , M.: Nutricioni aspekti fermentisanih mlečnih napitaka. S h a h a n i , K. et al.: Terapeutska uloga laktobacila. D e a s c h e l , M. A, et. al.: Mikrobna ekologija fermentiranih biljnih mate­ rijala. C o o k e, R. et al.: Mlečna fermentacija, jedan od jeftinih načina konzervisanja namirnica u tropskim uslovima. Bili su izloženi sledeći posteri jugoslavenskih autora: V u j a č i ć , M., B a n i n a , A., O b r a d o v i ć , D.. i T o p i s i r o v i ć , Lj.: Restrikciono mapiranje plazmida pMVl korisnog za konstrukciju vektora. Š u s k o v i ć, J., N o v a k , S. i M a r i ć , V.: Proizvodnja mlečne kiseline (fodd grade). O b r a d o

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.