Affordable Access

Experimentació amb tecnologia ExAC des d'una orientació de l'ensenyament com a investigació

Authors
Publisher
Universitat de València
Publication Date
Source
Legacy
Disciplines
  • Chemistry
  • Design
  • Education

Abstract

173-181 ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS, 2003, 21 (1), 173-181 173 INNOVACIONES DIDÁCTICAS EXPERIMENTACIÓ AMB TECNOLOGIA EXAC DES D’UNA ORIENTACIÓ DE L’ENSENYAMENT COM A INVESTIGACIÓ SOLER-SELVA, VICENT, F.1 y GRAS MARTÍ ALBERT2 1 Institut d’Ensenyament Secundari Sixto Marco Av. de Santa Pola, 6. E-03203 Elx. Alacant [email protected] 2 Departament de Física Aplicada, Universitat d’Alacant [email protected] http://www.ua.es/dfa/agm http://www.curiedigital.net Resum. Es proposa la integració d’experiments quantitatius en les classes de física o de química mitjançant l’experimentació assistida per calculadora gràfica (ExAC). Aquesta integració reforça el procés d’ensenyament-aprenentatge i encaixa amb l’orientació de l’ense- nyament com a investigació dirigida. S’insisteix en la conveniència de no separar allò que tradicionalment s’ha anomenat treball pràctic de la teoria i problemes, és a dir, d’harmonitzar en comptes d’atomitzar. Aquesta harmonització s’afavoreix orientant l’experimentació cap a dissenys senzills que permeten centrar l’atenció en l’ús d’idees més que no pas en el muntatge d’aparells complexos. S’hi donen alguns exemples concrets d’actuació en l’aula. Paraules clau. Calculadora gràfica progamable, ensenyament secundari, treballs pràctics. Summary. We propose to integrate the performance of quantitative experiments in the physics or chemistry lectures by means of ExAC (Experimenting with the Aid of a graphics Calculator). This integration reinforces the teaching-learning process and fits perfectly well into the framework of science teaching by guided research. We insist on the convenience of not separating what has traditionally been called «practical work» from the «recitation and problem-solving sessions», i.e., in harmonizing instead of atomizing. This harmoni- zation is favoured if one orients the experiments towards simple designs that allow to concentrate one’s attention in the manipulation of ideas and not in complex set ups. Some specific examples of in-cla

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F