Affordable Access

J.M. Mestres, J. Costa, M. Oliva, R. Fité. Manual d'estil. La redacció i l'edició de textos

Authors
Publisher
Llengua i ús: revista tècnica de política lingüística
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Manual d'estil. La redacció i l'edició de textos Llengua ; Us Manual d'estil. La redacció i l'edició de textos Josep M. Mestres, Joan Costa, Mireia Oliva, Ricard Fité. Vic: Eumo ; Barcelona: Un iversita t de Barcelon a: Un iversitat Pomp eu Fabra: Associació de Mestres Rosa Sensa t, 1995. [Índex analí tic a cu ra de Teresa Gil i Elisabet Gibert. J Aut or F. Xavier l'argas Valero 64 MANUÀ~ DIESTIL LA REDACCiÓ IL'.EDICiÓ DE TEXTOS I Irt,~")- lo5f1l M.lestres. Jòaq h stl. Mi"' iaOliu . RK:.dFité En la p rese n tac ió d'aq uesta obra, Isidor Marí fa l'apreci ació següent sobre les dificu ltats amb què es pot trob ar un pro fessional de l'edi ció de textos: « ••• la qua n- tit at de deta lls que pod en desafi- ar la professio na lita t de ls respo n- sables d 'edita r-los [els text os] és literalment esfereïdora . Tant, que el manual d 'est il rea lm ent ex- haustiu és írnpossíble.» L'afi rma - ció és indiscut ible, com saben pro u bé els espec ia liste s, però, sense exagerar, ara pod em afirma r qu e en ca ta là d isposem d 'u na eina que s'apro pa al màxim a aquesta voluntat d 'exhaustivita t. Efectivame nt, el Munuul d'estil qu e ara present em és una obra des taca ble per m olt s aspectes, co m ens proposem d'a na r fent veure, però vo lem rem arcar aban s qu e res que la seva prim era i prin- cipal virtu t és incl oure en un sol vo lum un grandíssim cabal d 'in- for maci ó. Manual d'estil i llibres d'es· t i l En concret, un manual d'estil pretén donar respost a a tot es les qüestions co munes qu e cal resol- d re en el procés d 'ed ició de tex- tos. l'er ta nt, i tal com s'apressen a acla rir en les pàgin es in troduc- tò ries els auto rs i el pro loguista, el manu al d 'estil gene ral pretén fixar un ma rc, d ibuixar un paisat- ge global, i des d 'aquesta perspec- tiva és un recurs qu e aca ba de dona r sentit a un co nj unt de pu- blicac ions que a poc a poc es van fent freqüents en català: els llibres d'estil d 'entita ts o organi tzac ions concre tes. Són dues e

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments