Affordable Access

El Desig Social Inhibit

Authors
Publisher
Marges, Els: revista de llengua i literatura
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

El Desig Social Inhibit Bona part de les capes doctes o creatives delpah sacralitzen lagran funció -sembla, per a elh, la principal o única- de h Iriteratura autictona: ka seva lqjitimació z; per extensio; k de tota la cultura en relmo' amb la nimina ideali-da de la Weltliteratur. Un concepte, apest, reduit smint a convemions inteman'onah, associmons interoceaniques i a eventuah i extemporanies candidatures a Nobels. 4 paradoxalment, aquests mateixos sectors ofzcialistes ddefen un concepte de literatura arrelat a la més tlstricta catahitat. h b data de garantia historicista i amb prova de rectitud ideol&ica i estitica, segons els canons instatucionals benestants i benpensants. L'obra i la seva incardinmo' en eh movimentr europeus són elements de tramoia. AA que interessa és el biografisme i la beatgcacio;. ambdós elemms de gran rendiinent institucimaI Uns altres sectors, per4 en v i ~ ~ u t d'un teoritwt cospnopolitimt~ altematiu i avanguardista, entenen que quahevol empeit -o simulació - d'emplt- de moviments literaris o culturals de més enlki de Peqinya ja és proa avalper a e a quahtat irreprotxable. Qui no combrega amb eh dogmes d'aqtesta visió cosmopolita és desterrat tot seggit a les cavemes del provinn'anisme o de tacademin'sme o de l'ojcialisme, temes i actituds execrables ah ulh d'apests sectors de modemitat extraduanera provada. Entre* una terra de ningú, una galaxia d'incomunicació i de desconeixement. Elpindol oscila, doncs, entre la subvenció institucional individualitzada, rzipidament rendable de cara a taparador, i la comunió orgiastica davant les performances de tom, no pas menys subvencionables. Aquesta estructura ctrltural resulta perillosa en un pazi sense la mínima nomali&acció, mancat &una estructura poktica estatal homologada, en la qtlal la cultura i no cal dir La lllngua són sotmeses a un procés de sacrali~zació directamentproporcional al desconeixement real. Més que en elspaij.os homologats politicament, la cultura daferencial és l'exponent d

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F