Affordable Access

STRENGTHS AND WEAKNESSES OF PROBLEM-BASED LEARNING: STUDENTS’ AND TUTORS’ PERSPECTIVES

Authors
Publisher
Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • EĞİtİm

Abstract

This study aims to analyze the strengths and weaknesses of problem-based learning (PBL) implementations in engineering education and problems encountered in it from the perspectives of tutors and students. A case study design was employed in this study. To this end, four tutors, their five PBL modules, and fourteen students were selected. The data were collected by means of observations, interviews, and documents. The results indicated that gaining engineer's viewpoint and self confidence; improvement of communication skills, problem-solving skills, and self-directed learning skills were commonly mentioned strengths of PBL. On the other hand, weaknesses of PBL and problems of it were gathered under seven sections such as tutors', students', scenarios', assessment, and presentation weaknesses; tutors' problems and students' problems in PBL. Those results should be taken into account by the curriculum developers and administrators while preparing/evaluating their PBL curriculum and making necessary revisions to overcome these weaknesses and solve problems.Bu çalışmanın amacı, mühendislik eğitimindeki probleme dayalı öğrenme (PDÖ) uygulamalarının güçlü ve zayıf yönlerinin ve bu uygulamalar sürecinde karşılaşılan problemlerin öğrenci ve öğretim elemanlarının görüş ve algılarına dayalı olarak incelenmesidir. Çalışmada, örnek olay çalışması yöntemi kullanılmıştır. Bunun için, bir mühendislik bölümünde öğrenim görmekte olan 14 öğrenci, bu bölümde ders veren 4 öğretim elemanı ve bu öğretim elemanlarının eğitim yönlendiricisi olarak görev aldığı 5 PDÖ modülü seçilmiştir. Veriler görüşme, gözlem ve anket formları kullanılarak toplanmıştır. Örnek olay çalışmasının sonucunda mühendislik bakış açısı ve kendine güven kazanma; iletişim, problem çözme ve öz yönlendirili öğrenme becerilerinin artışı PDÖ'nün güçlü yönleri olarak belirlenmiştir. Diğer taraftan, PDÖ'nün zayıf yönleri ve karşılaşılan problemler yedi alt başlık altında (öğretim elemanlarının eksiklikleri, öğrencilerin eksiklikleri, senaryoların eksiklikleri, değerlendirmenin eksiklikleri, sunumlardaki eksiklikler, öğretim elemanlarının karşılaştığı problemler ve öğrencilerin karşılaştığı problemler) açıklanmıştır. Bu sonuçlar, PDÖ müfredatı hazırlarken, değerlendirirken ya da uygulamalar sırasındaki eksiklikleri gidermek ve problemleri çözmek için müfredat geliştiricileri ve yöneticiler tarafından dikkate alınmalıdır. Anahtar

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments