Affordable Access

RIZIČNA PONAŠANJA MLADIH I NJIHOVA PERCEPCIJA OČEKIVANIH POSLJEDICA ZA RIZIČNA PONAŠANJA OD STRANE RODITELJA

Authors
Publisher
University of Zagreb, Faculty of Education and Rehabilitation Sciences; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Rizična Ponašanja
  • Mladi
  • Roditelji
  • Discipliniranje

Abstract

Martina Ferii Slehan, Josipa Mihic, Neven Ricija5: Rizidna ponaianja mladih i percepcija odekivanih posljedica zaiziEna... 4'l Zaprimljeno: 20. I 1.2008. UDK:376.5 Izvomi znanstveni dlanak RIZICNA PONASMIN MLADIH I NJIHOVA PERCEPCIJA oinTIVANIH POSLJEDICA Z A RIZIdIII PONASANJA OD STRANE RODITELJA Martina Ferid Slehan Josipa Mihid Neven RicijaS Odsjek zaporeme(aje u Pona5anju Edukacij sko-rehabilitacij ski fakultet Sveudili5ta u Zagrebu SAZETAK Cilj rada je utvrditi razlike u manifustiranju riziCnih ponaJanja mladih s obzirom na spol ispitanika i razred koii pohadaju t, ,triditi p*cjenjuju ti mladi razliCito vjerojatnost discipliniranja za rizi1na ponaianja od strane roditelja s obzirom na spol i razred koji johadaju. LI istraiivanju je sudjelovalo 498 srednioikolaca. Podaci su obradeni deskriptivnom analizom, Hi' kvadrat testom te slo!.enim analizama varijance 2x4 (spolxrazred). Analiza razlika ukljuCivania u riziina ponaianja u zadn- jih I2 mjeseci s obzirom na spol pokazala je kako postoje razlike u izvieitavaniu o nasilnom ponaianiu i iinjeniu kaznenih 'djela, pii iemu muiki ispitanici izvjeitavaju o Ceilem ukljutivanju u navedena ponaianja. S obzirom na razred koji ispitanici pohaialu, znatajne razlike u utestalosti ukljucivanja u riziina ponaianja dobivene su za konzumaciju alkohola i neodgovor- 'no seksualno ponaianje u ito se tei& uktjuiuju utenici viiih razreda. Analizom podataka je utvrdeno kako roditelji ieiie dis- cipliniraju iensku djecu te djecu niZe kronoloike dobi (poCetak pohadania srednie Jkole). Dobiveni podaci skreiu pozornost na svoievrsnu rrrrilodrnott uiestalosti roditeljskog discipliniranja i uiestalosti ukliutivania mladih u riziina ponaiania' Ktjutne rij edi: riziina ponaianj a, mladi, roditelii, discipliniranje postojeiih/novih programa prevencije te (6) eva- luacija modela prevencije poremeiaja u pona5anju. Navedenim projektom su obuhvaiena prva detiri koraka, dok se rad na posljednja dva koraka (koraci 5 i 6) nastavio u projektu <<Zaiednice koje b

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F