Affordable Access

Business process reengineering: practical implications in the Source-to-Contract process : A case study at a large manufacturing organization

Authors
  • Moustaghni, Mostafa
  • Persson, Jesper
Publication Date
Jan 01, 2021
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
English
License
Green
External links

Abstract

This study’s purpose is to give recommendations on how the purchasing process, specifically the Source-to-Contract (S2C) process, can be reengineered by evaluating areas of improvement inspired by Lean and digitalization. To fulfill the purpose, a five-step framework of business process reengineering (BPR) and its methodology was developed, of which this thesis primarily covers the last three steps. The data collection process was based on a total of 19 interviews with three tactical purchasers at the case study company (CSC), three managers from large manufacturing organizations (LMOs), and extracted data from the CSC’s ERP-system. In the third step of BPR, the most crucial areas for improvement for the CSC and LMOs in the S2C-process were identified by Lean and digitalization. These areas were: lack of sharing the right information at the right time, poor integration of systems, a shortfall of internal transparency, an inefficient request for quotation (RFQ) software, and an absence of working proactively. Based on the most crucial areas for improvement, best practices in the S2C-process could be derived from the interviews conducted with the CSC and LMOs. In the fourth step of BPR, short- and long-term solutions are proposed regarding the most crucial areas for improvement. Finally, in the fifth step of BPR, recommendations are given on measuring the effectiveness and efficiency of the S2C-process based on the proposed solutions recommended in BPR step four. This study aims to suggest practical implications for LMOs on how the developed five-step framework of the BPR methodology can be utilized, especially the third step, to analyze and potentially reengineer its S2C-process. Additionally, the study gives insights on how the most crucial improvement areas could potentially be solved by LMOs in order for them to be considered best practice. Currently, there is considerable literature covering theoretical parts of BPR. However, the literature lacks guidelines on practically executing each step in the BPR methodology that this study partially aims to fulfill. This study is delimited to one part of the purchasing process, the S2C-process, and briefly covers the Procure-to-Pay process as the process had to be considered before changes were recommended.  / Syftet med den här studien är att ge rekommendationer kring hur inköpsprocessen, specifikt Source-to-Contract kan omstruktureras genom att utvärdera förbättringsområden inspirerade av Lean och digitalisering. För att uppnå syftet utvecklades en femstegsmodell av Business Process Reengineering (BPR), där studien primärt täcker de tre sista stegen. Datainsamlingen baserades på totalt 19 genomförda intervjuer med tre stycken taktiska inköpare vid fallstudieföretaget, tre inköpschefer från stora tillverkande organisationer och extraherade data från fallstudieföretagets ERP-system. I det tredje steget av BPR-metoden identifierades de viktigaste förbättringsområdena för fallstudieföretaget och stora tillverkande organisationer med hjälp av Lean och digitalisering. De viktigaste områdena var: en brist på att dela rätt information vid rätt tillfälle, en avsaknad av systemintegration, en brist på intern transparens, ett ineffektivt program för att skicka offertförfrågningar och en brist på att arbeta proaktivt. Baserat på de viktigaste identifierade förbättringsområdena från intervjuerna med fallstudieföretaget och stora tillverkande organisationer gav det upphov till vad som kan anses best practice i S2C-processen. I det fjärde steget av BPR-metoden föreslås kort- och långsiktiga lösningar för de viktigaste förbättringsområdena. I det femte steget, ges rekommendationer kring hur effektiviteten i S2C-processen kan fortsätta mätas baserat på lösningsförslagen givna i det fjärde steget av BPR-metoden. Studien ämnar till att ge stora tillverkande organisationer praktiska insikter i hur femstegsmodellen BPR kan används, primärt det tredje steget, för att analysera och så småningom omstrukturera sin S2C-process. För närvarande finns det betydande litteratur som omfattar teoretiska delar av BPR. Litteraturen saknar däremot riktlinjer för hur man praktiskt genomför varje steg i BPR-metoden som denna studie delvis ämnar till att uppfylla. Denna studie avgränsas till en del av inköpsprocessen, S2C-processen men täcker även delar av Procure-to-Pay processen då det var nödvändigt att överväga processen innan rekommendationer kunde ges.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times