Affordable Access

Podnikatelský plán založení restauračního zařízení / Business Plan for Establishing a Restaurant

Authors
  • Bělunková, Petra
Publication Date
Jan 01, 2017
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Cílem předkládané bakalářské práce je vypracovat podnikatelský záměr na založení a provoz restaurace a zjistit, zda je otevření a provoz restaurace na Náměstí ve Valašském Meziříčí realizovatelný. Tvorba podnikatelského záměru je poměrně rozsáhlé téma vyžadující znalosti mimo jiné z oblasti ekonomie, managementu, marketingu, práva a účetnictví. Práce se skládá ze dvou částí, z části teoretické a praktické. Podnikatelský záměr je řešen na základě údajů získaných analýzou podnikatelského prostředí, konkurence a budoucích nákladů a výnosů. Je provedena technicko-ekonomická analýza s finančními závěry spolu s analýzou rizika projektu. Součástí práce je charakteristika firmy, přehled nejdůležitějších dodavatelů, provedená analýza konkurence pomocí Porterova modelu pěti konkurenčních sil a marketingový mix. Nedílnou součástí je také finanční analýza, která obsahuje roční odhad nákladů a výnosů, výkaz zisku a ztráty a závěrečné shrnutí pomocí SWOT analýzy. Naplnění podnikatelského záměru závisí na mnoha faktorech. Pokud nedojde ke zhoršení ekonomických, případně legislativních nebo politických podmínek, zavedení nových zákonů, předpisů a podmínek týkajících se provozu restaurací nebo ke změně v oblasti lidských zdrojů, pak je předkládaný podnikatelský záměr reálný a plně životaschopný. / The aim of this bachelor thesis is to develop a business plan for the establishment of a restaurant and to find out if the opening and operation of the restaurant in Náměstí in Valašské Meziříčí can be realized. The elaboration of a business plan is a relatively large subjekt requiring knowledge in the fields of ekonomics, manangement, marketing, law and accounting. The thesis consist of two parts, partly theoretical and practical. The business plan is based on data obtained by analyzing the business environment, competition and future costs and revenues. A technical and economic analysis is carried out with financial conclusion along with the risk analysis of the project. Part of the thesis is company characteristics, overwiev of the most important suppliers, competitive analysis performed using Porters five competitive forces model and marketing mix. An integral part is also a financial analysis that includes an annual cost-benefit estimate, a profit and loss statement, and a final summary using the SWOT analysis. Fulfilling your business plan depends on many factors. If the economic, possibly legislative or political conditions, the introduction of new laws, regulations and conditions relating to restaurant operations or a change in human resources are not impaired, then the business plan submitted is real and fully viable. / 152 - Katedra podnikohospodářská / velmi dobře

Report this publication

Statistics

Seen <100 times