Affordable Access

Business Growth by Mergers and Acquisitions : A Qualitative Study of Business Strategies: The Case of Smile Tandvård / Tillväxt via Fusioner och Förvärv : En Kvalitativ Studie av Företagsstrategier: Fallstudie av Smile Tandvård

Authors
  • Augustsson, Sebastian
Publication Date
Jan 01, 2021
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
English
License
Green
External links

Abstract

M&A is a strategy with a process that greatly revolves around achieving an approved merger, and subsequently being ready to act upon an approval. The strategy’s focuses are on the preparation and the analysis of the merger. A firm that is consistently up-to-date on the information available and on the status of the market, can prosper when opportunities reveal themselves. This paper studies business strategies from the point of view of what might bring growth to firms, based on theory and empirical evidence. Moreover, a case study is used of the firm Smile Tandvård, who actively uses M&A. The study is consisting of a research of the theoretical background, to enable links from several of these theories into the case study, as well as into the analysis. Additionally, was an interview conducted with the accounting manager of Smile Tandvård to get a clear insightinto the firm’s processes. The qualitative part showed the theories, the empirical evidence and the case study aligning in their characteristics, where I could pinpoint certain aspects of Smile Tandvård to the choices a firm has on a market, according to the theories. Moreover, showed the research there being plentiful ways in which you could examine the success of a merger or an acquisition. The direct result or direct returns not being the sole aim when deciding on M&A, and there were competitive advantages to gain. The quantitative test showed there being a correlation between business cycles and the amount of mergers and acquisitions. / Fusioner & Förvärv som strategi, har en process som till stor del handlar om att få förvärvet godkänt, och sedermera kunna agera vid godkännandet. Strategins fokus är på förberedelsen och analysen inför förvärvet. Ett företag som är konsekvent uppdaterat på den tillgängliga informationen och statusen på marknaden, kan uppnå framgångar genom detta när möjligheter uppstår. Denna studie undersöker företagsstrategier från perspektivet av vad som kan ge företag tillväxt, via en bas av teori och empiri. Utöver det, används en fallstudie av Smile Tandvård, som aktivt använder sig av strategin av fusioner & förvärv. Studien består av en research av befintligt teori, för att möjliggöra flera kopplingar till fallstudien, såväl som till analysen. Adderat till det, utfördes en intervju med redovisningschefen hos Smile Tandvård, för att kunna få en klar inblick i företagets processer. Den kvalitativa studien visade att teori, empiri och fallstudien följer och knyter an till varandra i sina kännetecknande drag, vilket möjliggjorde att jag kunde precisera aspekter hos Smile Tandvård som följer de val ett företag ställs inför på en marknad, enligt teorin. Därtill, visade undersökningen att det finns åtskilliga sätt att tolka och granska fusionen eller förvärvets framgång. Med det direkta resultatet eller den direkta avkastningen icke varande det enda ett företag siktar mot vad gällande fusioner och förvärv, det fanns även konkurrensfördelar att vinna. Det kvantitativa testet visade att det fanns en korrelation emellan konjunkturcykler och antalet fusioner & förvärv.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times