Affordable Access

Brukarinflytande inom LSS : En intervjustudie om personalens upplevelser av brukarinflytande på verksamhetsnivå / User influence within LSS : An interview study of the staff's experiences of user influence at the organizational level

Authors
  • Ruka, Ejla
  • Ruka, Eljesa
Publication Date
Jan 01, 2022
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Syftet med studien är att undersöka personalens upplevelser av att möjliggöra brukarinflytande på verksamhetsnivå inom LSS. Inflytande på verksamhetsnivå innebär att kunna påverka beslut som verksamheten handhar med. Områden som studien har sitt fokus på är aktiviteter som genomförs på fritiden och att förändra lokaler på boendet. Det som arbetet kommer att belysa är hur personalen arbetar för att ge brukaren inflytande, samt vilka svårigheter och begränsningar personalen upplever med att tillgodose brukarens önskemål om aktiviteter och lokalanpassning. I resultatet av denna studie framgår det att svårigheter som bristande engagemang påverkar personalens möjligheter med att uppnå brukarinflytande. Det framgår även i resultatet att personalen upplever sitt handlingsutrymme begränsat med att tillgodose brukarens önskemål. De element som utgör en begränsning i personalens handlingsutrymme är främst brukarnas ekonomi, bemanning och arbetsschemat. / The purpose of the study is to investigate the staff’s experiences of enabling user influence at the organizational level within LSS. Influence at the organizational level means being able to affect decisions that the o handles. Areas that the study focuses on are activities that are implemented in leisure time and changing premises at the accommodation. What the work will emphasize on is how the staff works to give the user influence, and what difficulties and limitations the staff experience in satisfying the user’s desires for activities and local adaptation. The results of this study show that difficulties such as lack of commitment affect the staff’s opportunities to achieve user influence. It also appears from the results that the staff experience their room for maneuver limited in satisfying the user’s desires. The elements that constitute a limitation in the staff’s room for maneuver are mainly the users’ finances, staffing and work schedule. 

Report this publication

Statistics

Seen <100 times