Affordable Access

Brottslighet bland barn och unga : Vad orsakar brottsligt beteende hos barn och unga samt hur arbetar socialtjänst och polis för att motverka en sådan negativ utveckling? / Crime among children and youths : What causes criminal behaviour among children and youths and how does the social services and the police force work to prevent such a negative developement?

Authors
  • Claesson, Emelie
  • Jennstig, Linda
Publication Date
Jan 01, 2021
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Brottslighet är när individer begår handlingar som inte är accepterade av samhället. När ett brott begås faller ansvaret på rättsväsendet och polisens verksamhet, men när gärningsmannen är ett barn faller hanteringen under socialtjänstens ansvar. Det fanns ett intresse av att undersöka vilka risker som kan leda till att barn begår brott, samt hur socialtjänsten och polisen arbetar i samverkan med varandra. Syftet med denna studie var tvåfaldigt, dels att undersöka socialarbetares och polisers uppfattningar om riskfaktorer för brottslighet bland barn, och dels hur yrkesverksamma samverkar för att förhindra utvecklingen av ett normbrytande beteende i form av brottslighet. Syftet undersöktes genom en kvalitativ metod där sju stycken yrkesverksamma inom polis och socialtjänst intervjuades. För att förstå resultatet applicerades teorin om det sociala rummet, fält och doxa. I resultatet framkom att de främsta riskfaktorerna för brottslighet bland barn uppfattas vara riskfaktorer i familjen, hemmiljön och skolan. Utifrån detta behöver socialtjänst och polis samverka tillsammans med varandra. Den främsta faktorn som försvårar samverkan mellan de två aktörerna verkar vara verksamheternas skilda uppdrag och sekretesslagstiftningar. Den skilda tillgången till information - där socialtjänsten har mer och polisen mindre - påverkar möjligheterna till effektiv samverkan. Polis och socialtjänst tvingas på grund av politisk styrning tillsätta insatser som fungerar kortsiktigt även om det långsiktiga perspektivet vore att föredra. / Crime is when individuals commit actions that’s not accepted by the community. When a crime is committed the responsibility falls to the judiciary and the police force, but when a culprit is a child they fall under the management of the child protective services. There was an interest in investigating the risks that may lead children to commit a criminal offence and also to investigate how collaboration between the social services and the police. The purpose of this study was twofolded, partly to investigate social workers and police officers understandings of riskfactors for crime among children, and partly how working professionals collaborate to prevent normbreaking behaviours in the form of crimes. The studys purpose was investigated through a qualitative method were seven representatives from the social services and the police authorities were interviewed. To understand the results, the theory of “the social space” and the concepts of fields and doxa were applied. The results show that the prime risks for commiting crime among children are perceived to be riskfactors among the family and home environment. The prime factors that complicate collaboration between the two organisations seem to be the organisations different assignments and secrecy legislation. The different access to information - where the social services have more and the police authorities less - affects the possibilities to effective collaboration. The results show that social workers and police officers are forced to appoint short term-working interventions, due to political governance decisions. Even if a long term perspective would be to prefer.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times