Affordable Access

Bilden av förorten i svensk ungdomslitteratur. : En litteraturstudie av fyra ungdomsromaner där våld, kriminalitet, utanförskap samt klass och etnicitet analyseras. / The image of the suburb in Swedish youth literature. : A literary study of four youth novels where violence, criminality, exclusion as well as class and ethnicity are analyzed.

Authors
  • Widerberg Pepeljak, Karin
Publication Date
Jan 01, 2024
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Våld, kriminalitet, utanförskap samt klass och etnicitet är de teman som diskuteras i den här studien utifrån fyra olika ungdomsromaner som utspelar sig i socioekonomiskt utsatta områden. Med hjälp av sociologisk och litteraturvetenskaplig forskning diskuteras de olika temana. Syftet är att läsa mellan raderna i ungdomsromanerna och hitta dolda värderingar, upplysningar och företeelser kopplade till temana med hjälp av både närläsning och en kvalitativ innehållsanalys. Syftet är också att belysa hur våld och brottslighet presenteras för unga läsare genom litteratur. Resultatet av den här studien visade att våld och brottslighet i romanerna presenteras som en ögonöppnare för unga och vuxna i romanerna, där de unga karaktärerna upplever r rädsla och oro för det ökade våldet och brottsligheten. Resultaten visade också på olika dolda värderingar, upplysningar och företeelser i ungdomslitteraturen, där sådant som rasism, ekonomisk utsatthet, klasskillnader, stereotypa övertygelser och fördelar med etnisk svenskhet presenteras. Nyckelord: Ungdomslitteratur, våld, kriminalitet, utanförskap, socialklass, etnicitet, kvalitativ innehållsanalys.  / Violence, criminality, exclusion as well as social class and ethnicity are the themes discussed in this study based on four different youth novels that take place in socio-economically disadvantaged areas. With the help of sociological and literary research different themes are discussed. The aim is to read between the lines in the youth novels and find hidden values, information and phenomena connected to the themes with the help of both a close reading and a qualitative content analysis. The aim is also to highlight how violence and crime are presented to young readers through literature. The result of this study showed that violence and crime in the novels are presented as an eye-opener for young people and adults in the novels, where the young characters experience fear and anxiety about the increased violence and crime. The results also showed different hidden values, information and phenomena in youth literature, where such things as racism, economic vulnerability, class differences, stereotypical beliefs and advantages of ethnic Swedishness are presented.  Keywords: Youth literature, violence, crime, exclusion, social class, ethnicity, qualitative content analysis. 

Report this publication

Statistics

Seen <100 times