Affordable Access

Bild och skapande med de yngsta barnen i förskolan : “Det kanske inte gör något om det blir lite färg på golvet eller bordet” / Image and creation with the youngest children in preschool : “Maybe it doesn´t matter if there is some color on the floor or on the table”

Authors
  • Aspmo, Isabelle
  • Karlsson, Viktoria
Publication Date
Jan 01, 2021
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Abstract The purpose of the study is to gain an in-depth understanding of how preschool teachers work with support in the curriculum to provide access to the environment and materials for creation to the youngest children in preschool. The purpose of the study is to gain an in-depth understanding of how preschool teachers work with support in the curriculum to provide access to the environment and materials for the youngest children in preschool. The study is based on a socio-cultural perspective developed by Vygotsky, but also takes a pragmatic perspective, for which Dewey was an advocate. These perspectives have been chosen because they support and give meaning to the purpose of study. Semi-structured qualitative interviews were conducted with five preschool teachers. The interviews had to be conducted through Zoom due to the pandemic that is going on in our society. The same questions were asked to all five preschool teachers. The results of the study show that the curriculum is always present in the preschool teachers' reasoning, even if they do not often name it. The results also showed that the environment is adapted to the youngest children in terms of accessibility and support in their development. The study showed that care and safe children were the most important thing for preschool teachers. / Sammanfattning Studiens syfte är att få en fördjupad förståelse för hur förskollärarejobbar med stöd i läroplanen för att ge tillgång till miljö och materialför skapande till de yngsta barnen i förskolan. Studien utgår från ettsociokulturellt perspektiv som utvecklades av Vygotskij, men tar ävenett pragmatiskt perspektiv, som Dewey var en förespråkare för. Dessaperspektiv har valts för att de stödjer och ger mening till syftet istudien.Semistrukturerade kvalitativa intervjuer genomfördes med femförskollärare. Intervjuerna fick genomföras via Zoom på grund av denpandemi som pågår i vårt samhälle. Samma frågor ställdes tillsamtliga fem förskollärare.Resultatet av studien visar att läroplanen hela tiden finns närvarande iförskollärarnas resonemang, även om de inte ofta benämner den. Detframgick även i resultatet att miljön anpassas efter de yngsta barnenmed tanke på tillgänglighet till miljö och material och stöttning i derasutveckling. I studien framkom att omsorg och trygga barn var detviktigaste för förskollärarna. 

Report this publication

Statistics

Seen <100 times