Affordable Access

Lluís Casassas i Simó. Fires i Mercats a Catalunya

Authors
Publisher
Quaderns de l'Institut Català d'Antropologia
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

B R E U E S B d S D E L A V I D A I O B R A D E J O S E P M A R I A B A T I S T A I R O C A , A M B M O T I U D E L A S E V A M O R T . J o a n J. P U J A D A S I n s t i t u t C a t a l i d ' A n t r o p o l o g i a D e p a r t a m e n t d t A n t r o p o l o g i a d e T a r r a g o n a Nota biogrifica. Batista i Roca neix a Barcelona l'any 1895 i estudia, du - rant els anys 1911-1916, les llicenciatures de Filosofia i Lle- tres i de Dret. Essent estuaiant, participi en el Segon Congrés Universitari Catali, en qualitat de Secretari General. Des de la seva constituci6, fou Secretari de 1'Arxiu d l E t n o g r a f i a i Folklore de Catalunya, que va néixer sota els auspicis de la Citedra d l E t i c a de la Facultat de Filosofia i Lletres, de la que era titular Tomis Carreras i Artau. Posteriorment es des - placi a Madrid, on assistí a un curs amb el prof. Westerrnan, i va marxar tot seguit a Londres i a Oxford per especialitzar-se en Etnologia, sota la direcci6 dels prof. Thomson i Marett. Tres anys abans de la dictadura de Primo de Rivera es cons- titueix 1'AssociaciÓ Catalana d1Antropo1ogia, Etnologia i Pre- histhria, que sota la presid6ncia d e Telesfor0 de Aranzadi, i amb la secretaria d e Batista i Roca, agrupa els especialistes d'aquestes tres branques acadgrniques. La publicació dels quatre volums del butlletí de 1'AssociaciÓ e s perllongi f i n s a l'any 1926, i les seves activitats fins al 1929, per acabar incorpo- rant-se finalment com a filial de 1'AssociaciÓ del mateix nom instal.lada a Madrid, que era d'imbit estatal. En aquest període (1926-1930). justament, l'activitat de Batista i Roca es decanta del camp universitari cap a :lacti - vitat política de caire activista, on propugna f i n s i tot la instrucció militar clandestina per defensar els drets nacionals catalans davant el poder central. Es per aixb que el veiem al costat de Francesc Macii, en proclamar aquest la República Ca- talana i, m é s t

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F