Affordable Access

Andrija Tomašek, Slavko Zlatić - kronika života i rada, Narodno sveučilište Poreč - Centar za kulturu, Poreč 1985 ,69 str.

Authors
Publisher
Institute of Ethonology and Folklore Research
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Nar. umjet. 24, 1988, sIr. 207 - 275, PRIKAZI 259 drustvenih uslova i uloga te I.Zemeovskij i A. Kunanbaeva, Epske univerzalije). Ovim Zbomikom izdavac Akademija nauka i umjetnosti BiH oduzila se, barem jednim dijeIom, na adekvatan nacin svome uvaZenom clanu Cvjetku Rihtmanu, koji je u njezinu radu sudjelovao od pocetka - kao suosnivac, sekretar i clan Predsjednistva. RUZA BONIFACIC Andrija Toma~ek, Slavko Zlatit - kronika zivota i rada, Narodno sveuciliste Porec - Centar za kulturu, Porec 1985,69 str. Vee u uvodu ove Kronike autor Andrija Tomasek odreduje njezin eilj: u prvom reduje to pruzanje osnovne i tocne informacije 0 zivotu (75. godiSnjiea) i radu (50. godiSnjiea) skladatelja, pedagoga, dirigenta, publicista, znanstvenika i drustveno-politickog radnika Slavka Zlatiea. Autor je informacije skupio iz svih doslupnih izvora, ali zanimljivosti knjige pridonose upravo podaci koje je iznio sam Zlatic iii njegovi prijateIji. Tako jc postignula vjerodcslojnost skupIjenog matcrijala, koji u svakom pogledu moze posluziti kao temelj i putokaz za daljnje kultumo, povijesno i estetsko vrednovanje skladateljevazivota i rada - sto je i bio glavni zadatak ove publikaeijc. A. Tomasek. jasno i prcgledno prati zivotni istvaralacki Ziatieev put: publikaeijajc pcdijeljena u osam kronolcski porcdanih po- glavlja. Teskc je izdvojili samc neke Zlaticeve djelatnosti - sve su bile vazne, medusobno se prozimale, te zajcdnic:ki cinile i zaokruzivale zivot veoma bogate i aktivne Jicncsti. lako je Zlalie u prvom redu poznat po svojem vrijednom i zanimljivom kom- pozitorskomradu koji se temelji na folklomoj, uglavnom istarskcj glazbi, ne smije se zapostaviti i njegov drugi - kozmopolitski smjer, kao i stvaranje soeijalno angaziranc glazbe kojom je htio utjeeati i mijenjati, a ne samo pratit!, glazbena dogadanja u Jugcslaviji i svijetu. Kao jedan od najistaknutijih jugoslav- enskih zborskih dirigenata, Zlatie je jednaku pozomost posveeivao radu s profesionalnim ansamblima (medu kojima u prvi red idu

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F