Affordable Access

Kafkino traganje za nepoznatim Bogom

Authors
Publisher
Catholic Faculty of Theology, University of Split; cus@kbf-st.hr
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Franz Kafka

Abstract

KAFKINO TRAGANJE ZA NEPOZNATIM BOGOM »Mnoge stvari ovdje izgledaju tako podešene, da izazivaju strah , i kad se čovjek ovam o ponovno povrati, zapreke izgledaju potpuno neprem ostive. Neću istraživati nisu li one u istin u takove, privid m:ožda odgovara zb ilji; m om e položaju nedostaje udaljenost da to ustanovim, ali, gledajte, m ogu nasta ti nove okolnosti, koje se ne slažu sa sadašnjom situacijom , okolnosti, u kojim a se jednim pogledom , riječju, jedn im znakom povjerenja m nogo v iše m ože postići, nego najvećim naporim a, koji iscrpljuju čitav jedan život« ( Z a m a k ) . »Vrlo je vjerojatno, d a sjaj života u nabujaloj punini stoji sk riven pored svakoga od^nas, prekriven koprenom, povučen u dubine, n ev id ljiv i prividno dalek. A li život je ipak tu, ni zloban, ni hostilan, ni gluh; treba ga zazvati njegovim pravim im enom i doći će. U tom e je bit m agije, koja n e stvara, nego zaziva« ( D n e v n i k). Ovo je napisao po'četkom našeg stoljeća m ladi, tuberk u lo zn i Židov rođen u P.ragu 1883. godine — F ranz K afka. I up ravo je sim ptom atično za n aše vrijem e, da ovaj čovjek, čiji se č itav život sasto jao u. sup tiln im analizam a razloga v lastite nesposobnosti za život, kako on sam ikaže u »stupanju na istom m jestu« , u gotovo isključivoj p reo kup iranosti v lasti­ tim sub jek tivn im sv ije tom , da je upravo om postao jed an od n a jč ita n ijih au to ra u poslijeratno j E vropi. P išući na prije lom u 19. i 20. v ijeka , n jegova snaga je u tom e, što je proročki an tic ip irao u svom e živo tu i in te rn o j problem atici psih ičke k a ra k te ris tik e suvrem enog čovjeka. D an ašn ji se čovjek razlikuje od prošlih generacija po lome, što je nekada čovjek imao problema, dok je danas on sam postao problem. Život, l ite ra tu ra i filozo­ fija suvrem enog čovjeka obilno svjedoče o tome. N u ta rn ja rasc ijepanost ličnosti, neuroze (u sam im SAD više od jed n e polovice sv

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F